www.bronisze.com.pl

Aktualnościpowrót

Przetarg na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 i 2020.

Rada Nadzorcza

Spółki „Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy” S.A.

 z siedzibą w Broniszach

zaprasza

podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 46 i 57 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351.), do składania ofert na:

 • badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.)
 • badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.),

Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z normami badania określonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje i dokumenty o oferencie (w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem), w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów, ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
 2. Informacje i dokumenty wykazujące doświadczenie oraz znajomość przez oferenta branży, w której działa spółka „Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy” S.A. z siedzibą w Broniszach, w tym lista podmiotów, których sprawozdania finansowe były przedmiotem badania przez oferenta oraz rekomendacje od badanych podmiotów z okresu ostatnich 3 lat (w przypadku gdy firma audytorska działa na rynku krócej, przedstawienie rekomendacji biegłego rewidenta, który będzie badał sprawozdania Spółki),
 3. Określenie składu zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 4. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta warunków określonych w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.) do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 5. Oświadczenie firmy audytorskiej o:
 • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,
 • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 1. Łączne wynagrodzenie netto za badanie sprawozdania finansowego spółki „Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy” S.A. za rok obrotowy 2019 i rok 2020 oraz sporządzenie sprawozdań z badania tych sprawozdań (nie uzależnione od żadnych warunków oraz uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta) oraz łączne wynagrodzenie netto za badanie sprawozdań finansowych Spółki za kolejne dwa lata obrotowe (rok 2021 i 2022) oraz sporządzenie sprawozdań z badania tych sprawozdań (nie uzależnione od żadnych warunków oraz uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta) w przypadku przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego na kolejny co najmniej dwuletni okres - zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 i rok 2020 wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, z uwzględnieniem ilości dnia pracy w spółce. Przy czym termin wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego spółki „Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy” S.A. i przedłożenia pisemnej opinii oraz raportu z wyników przeprowadzonego badania nie może być późniejszy niż 20 marca roku następującego po roku sprawozdawczym,
 3. Zobowiązanie do udziału biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu w spotkaniach informacyjnych z Radą Nadzorczą w trakcie badania rocznego sprawozdania finansowego oraz po przedłożeniu rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z jego badania, a także udziału na walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 4. Zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości spółki „Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy” S.A. sporządzonych dla Zarządu spółki w formie tzw. listu do Zarządu.

Dopuszcza się wspólne złożenie oferty na badanie sprawozdania finansowego spółki „Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy” S.A. biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Stosownie do art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego zostanie zawarta z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejny co najmniej dwuletni okres.

Pisemne oferty należy złożyć w terminie do dnia 20/08/2019 roku (włącznie) w sekretariacie spółki w Broniszach przy ulicy Poznańskiej 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  w godzinach od 7.30 do 15.30, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do sekretariatu spółki) z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki”  W każdym przypadku za datę złożenia ofert uważać się będzie datę jej wpływu do siedziby Spółki na ww. adres.

Wszelkie informacje oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do dnia 16/08/2019 r. Kontakt: e-mail: janusz.wysocki@bronisze.com.pl; tel. 022 721 55 40.

Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone przez Radę Nadzorczą do dnia 30 września 2019 roku.

Oferty złożone po upływie terminu do ich przyjmowania oraz niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Ponadto, Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

autor wpisu: M. K.

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.