Loader 19cb1c8a677ce8c89b52d961d51305a179552ef0a7371da28851ade7885fd4a2

www.bronisze.com.pl

Oferty pracy na Rynku

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.  z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańska 98, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych

(Dz.U. z 2003 r., Nr  55 poz. 476, z póź. zm.).

 

Ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego

na następujące stanowisko:

Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania formalne:

 • mieć wykształcenie wyższe,
 • posiadać co najmniej 10 – letni staż pracy, w tym co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu w spółce prawa handlowego,
 • być  niekaranym za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
 • nie posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie w formie pisemnej z określeniem funkcji  o jaką się ubiega, ze wskazaniem adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego,
 2. list motywacyjny,
 3. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i osiągnięć zawodowych,
 4. dowód tożsamości (kserokopia),
 5. dyplom ukończenia szkoły wyższej (odpis),
 6. świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy lub obowiązujące umowy dokumentujące wymagane doświadczenie zawodowe (odpis),
 7. oświadczenie o:
  1. korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
  2. nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym,
  3. nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu spółek prawa handlowego,
  4. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”,
  5. spełnieniu obowiązku lustracyjnego z chwilą powołania na stanowisko Członka Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
 8. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),
 9. aktualne zaświadczenie o niekaralności w oryginale (wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),
 10. koncepcję funkcjonowania Spółki (praca nie powinna przekraczać 10 stron formatu  A-4). Koncepcja będzie oceniana przez komisję kwalifikacyjną i prezentowana ustnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 11. inne dokumenty potwierdzające jego dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

Niezbędne informacje o Spółce Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach kandydaci mogą uzyskać ze strony internetowej Spółki: www.bronisze.com.pl (BIP) oraz w siedzibie Spółki, tj. Bronisze, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki w godz. 8.00-15.00 w dni robocze.

Kandydaci składają zgłoszenia listownie lub osobiście w sekretariacie Spółki, Bronisze, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki w godz. 8.00-15.00 w dni robocze w terminie do dnia 08 kwietnia 2016 roku do godziny 12:00 (decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia), w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem:

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego

O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do Sekretariatu w siedzibie Spółki w Broniszach, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi po upływie terminu do składania ofert, nie później niż do dnia 12 kwietnia 2016 roku.  

Komisja kwalifikacyjna dokonuje przeglądu i analizy zgłoszeń pod względem wymogów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu zostają odrzucone i nie podlegają dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Dopuszczenie przez Komisję choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Z kandydatami dopuszczonymi do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego, Komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w terminie ustalonym przez Komisję, w dniach od dnia 15 kwietnia 2016 roku nie później jednak niż do dnia 19 kwietnia 2016 roku w siedzibie Spółki, Bronisze, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podczas rozmowy z kandydatami oceniane będą w szczególności wiedza z zakresu:

 1. działalności Spółki Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. oraz o sektorze, w którym działa Spółka, w tym doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w spółce,
 2. zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 4. przepisów prawa pracy,  
 5. polityki rekrutacyjnej,
 6. systemu ocen i motywacji,
 7. szkoleń i rozwoju pracowników.

 

Spółka nie zwraca kandydatom ewentualnych kosztów udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie niezwłocznie po jego zakończeniu. 

Rada w każdym czasie, bez podania przyczyn, może zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

autor wpisu: M. K.

Pliki do pobrania

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.