Loader 19cb1c8a677ce8c89b52d961d51305a179552ef0a7371da28851ade7885fd4a2

www.bronisze.com.pl

Oferty pracy na Rynku

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Spółki do spraw promocji i komunikacji

Rada Nadzorcza Spółki Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańska 98, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki, działając na podstawie § 31 ust. 3 pkt 3 w związku z § 27 ust. 1 i 2  Statutu Spółki oraz uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego, ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu do spraw promocji i komunikacji Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach IX kadencji.

Pisemne zgłoszenie kandydatów należy w terminie do dnia 19 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 składać osobiście w Sekretariacie Spółki: Bronisze, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w  godzinach od 9:00 do 15:00 lub przesłać za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A., Bronisze, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. promocji i komunikacji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. – NIE OTWIERAĆ”

O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydowała będzie data i godzina doręczenia przesyłki.

Kandydatem może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełnia inne niż wymienione w lit. a) - c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 5. korzysta z pełni praw publicznych,
 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata - posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek - w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku,
  w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 5. oświadczenia zawierające w swej treści: oświadczam, że:
  1. posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. spełniam inne niż wymienione w lit. a) - c) powyżej wymogi określone
   w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych (kandydat wypełnia to oświadczenie jeśli jego dotyczy),
  5. korzystam z pełni praw publicznych,
  6. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
  7. nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony
   w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  8. nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  9. nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  10. moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,
  11. złożyłem/am Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenie lustracyjne lub złożyłem/am Ministrowi Aktywów Państwowych  informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Każde z oświadczeń wymienionych powyżej powinno zostać podpisane odrębnie przez kandydata.

 1. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy),
 2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
 3. Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. jest zobowiązany do złożenia Ministrowi Aktywów Państwowych, oświadczenia lustracyjnego na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  (Dz.U.2017 poz. 2186 z późn.zm.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału
w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi najpóźniej w dniu 20 sierpnia 2020 r. po godz. 9.00.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowani o dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki począwszy od dnia 24 sierpnia 2020 r.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,
 • zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasady wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu w Spółce,
 • organizacji przedsięwzięć o charakterze wizerunkowym,
 • kontaktów z mediami,
 • analizy rynku i konkurencji,
 • technik i narzędzi marketingowych,
 • promocji,
 • sprzedaży,
 • public relations,
 • koncepcja funkcjonowania i rozwoju pionu promocji i komunikacji Spółki.

Kandydatom udostępnia się informacje o Spółce: Statut Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. Dokumenty te kandydaci mogą uzyskać na stronie internetowej Spółki: www.bronisze.com.pl (BIP) oraz w siedzibie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach ul. Poznańska 98 (Sekretariat),05-850 Ożarów Mazowiecki, począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 18 sierpnia 2020 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną powiadomieni
o wynikach postępowania kwalifikacyjnego listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Klauzula informacyjna dla kandydatów w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczyna się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych
w związku z przedmiotowym postępowaniem kwalifikacyjnym:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki (dalej: „Administrator”);
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych można uzyskać wysyłając e-mail na adres: inspektor@bronisze.com.pl;
 3. Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi:
  1. wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, akcjonariusze Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A.
  w Broniszach, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu
  i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 5. Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:
  1. z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
  2. niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 6. Kandydat posiada prawo do żądania od Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym akcjonariuszom Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 7. Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 9. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz);
 10. Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

autor wpisu: P. J.

Pliki do pobrania

Rejestr zmian

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.