www.bronisze.com.pl

Aktualności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH - prosimy o zapoznanie się

Niniejsza informacja przekazana zostaje w celu wykonania obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 56031, posługującym się Nr NIP 534-10-15-459, REGON: 011160382, z kapitałem zakładowym w wysokości: 119 857 000. Kontakt z administratorem możliwy jest także pod adresem: bronisze@bronisze.com.pl

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wyznaczyliśmy Ilonę Halecką odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. Inspektora Ochrony  Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:
 • pod adresem e-mail: inspektor@bronisze.com.pl,
 • telefonicznie pod numerem: 22 721 55 52,
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy,
 • S.A. z siedzibą w Broniszach ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”,

Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem danych osobowych oraz z korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. Cele i podstawy przetwarzania.
 1. Podmioty, które są stroną umowy z Administratorem:

Państwa dane są przetwarzane w związku z zawarciem pomiędzy Państwem a Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynkiem Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach umowy (dalej: Umowa) i będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego wykonania łączącej strony Umowy lub realizacji łączącej nas współpracy, a także wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej, w postaci faktur VAT lub innej wymaganej przepisami. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi (art. 6 ust. 1 lit. b i c i f) RODO. Wypełnienie obowiązku prawnego (art.74 ust.2 pkt 8 ustawy o rachunkowości).

 1. Podmioty, których dane zostały umieszczone w umowach z Administratorem :

Państwa dane zostały nam przekazane w umowie i będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Dane pozyskane w trakcie negocjacji:

Państwa dane są przetwarzane w związku prowadzeniem negocjacji mających na celu wyłonienie przez spółkę Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach  kontrahenta i wynegocjowania z nim warunków umowy, jak również wiążącego zawarcia Umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 1. Kategorie danych, które przetwarzamy.

Przetwarzamy wyłącznie dane podane w umowie; podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, REGON bądź PESEL, numery rejestracyjne, dane z monitoringu wizyjnego.

 1. Kategorie odbiorców danych.

Podane dane możemy udostępniać:

 • Podmiotom prowadzącym obsługę księgową spółki,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są dane osobowe,
 • operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do rąk przesyłek wysyłanych w wykonaniu Umowy lub w związku z jej zawarciem, wykonywaniem lub zakończeniem - korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i profesjonalna obsługę korespondencji
 • doradcom prawnym, organom egzekucyjnym, firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie Umowy oraz innym organom państwowym w celu realizacji obowiązków przez nich nałożonych,
 • podmioty obsługujące stronę internetową spółki - korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
 • dane będą pobierane w związku z realizacją umów licencyjnych i będą przekazywane podmiotom realizującym prace związane z drukiem certyfikatów HACAP lub zaświadczeń GHP.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Okres przechowywania danych.

Przechowujemy Państwa dane do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla zawartej umowy.

Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres trzech miesięcy.

 1. Prawa osoby, której dotyczą dane.

Przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, tj. nie istnieje podstawa przetwarzania danych można zażądać, abyśmy je usunęli).
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - można zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych w następujących przypadkach:
 1. kwestionowania prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

(aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinno się wskazać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec praw, lub też, że dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

(jeżeli uważasz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego)

 1. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych stanowi warunek zawarcia i wykonywania umowy. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym.

  10.  Inne ujawniane informacje (pliki Cookie)

       Strona zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookie podczas korzystania ze strony internetowej. Cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki             tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać                   urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę                 strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu cookie jest niezbędne        do korzystania  panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Dane gromadzone przy użyciu plików cookie mogą być zbierane wyłącznie w            celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie        plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki          internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

autor wpisu:M. S.