www.bronisze.com.pl

Oferty pracy na Rynku

Regulamin konkursu na stanowisko Członka Zarządu Spółki VI kadencji.

Regulamin konkursu na stanowiska członków zarządu VI kadencji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA z siedzibą w Broniszach

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU VI KADENCJI WARSZAWSKIEGO ROLNO-SPOŻYWCZEGO RYNKU HRUTOWEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W BRONISZACH

Regulamin określa zasady postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska członków Zarządu VI kadencji: a)    Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego, Dyrektora Biura Ekonomiczno- Finansowego. b) Wiceprezesa d.s. zarządzania Rynkiem, Pełnomocnika Zarządu d.s. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Dyrektora Biura Administracji Rynku w Spółce Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Broniszach. c)    Wiceprezesa d.s. promocji i rozwoju, Dyrektora Biura Promocji i Rozwoju Rynku w Spółce Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Broniszach.

Rozdział I Postanowienia ogólne.

Art. 1 Słownik wyrażeń i zwrotów użytych w niniejszym Regulaminie: a)    konkurs: postępowanie kwalifikacyjne oraz ogół czynności Rady Nadzorczej zmierzających do wyłonienia kandydata na stanowiska członków Zarządu VI kadencji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A.; b)    postępowanie kwalifikacyjne: procedura postępowania i czynności właściwych organów spółki oraz innych osób upoważnionych do dokonywania czynności w zakresie objętym celem wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej nr 3/3/2010 z dnia 26.04.2010 roku oraz przepisami niniejszego Regulaminu; c)    ogłoszenie: informacja zamieszczona w dzienniku prasowym o zasięgu krajowym, informująca o wszczęciu konkursu na stanowiska członków Zarządu VI kadencji Warszawskiego Rolno¬-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. oraz niezbędnych wymaganiach jakie muszą spełnić kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na wskazanym stanowisku; d)    komisja kwalifikacyjna: organ uprawniony do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do przedstawienia Radzie Nadzorczej kandydatów na stanowiska członków Zarządu VI kadencji zwana w dalszej treści “komisją”; e)    zgłoszenie: zbiór dokumentów określonych w ogłoszeniu, które kandydat obowiązany jest złożyć, aby zostać dopuszczonym do dalszego postępowania kwalifikacyjnego; f)    kandydat: osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego poprzez złożenie swojego zgłoszenia.

Art. 2 Konkurs na stanowiska członków Zarządu VI kadencji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A jest otwarty dla wszystkich kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki w treści ogłoszenia.

Art. 3 1.    W celu wyłonienia osób spełniających wymagania na stanowiska wymienione w preambule Rada Nadzorcza powołuje komisję kwalifikacyjną. 2.    Komisja liczy od 3 do 5 członków. 3.    W skład komisji wchodzą członkowie Rady Nadzorczej wyłonieni w drodze uchwały w głosowaniu tajnym oraz protokolant. 4.    Komisja obraduje w pełnym składzie. Warunkiem ważności uchwał komisji jest obecność wszystkich jej członków. 5.    Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.

Art. 4 Do zadań komisji w szczególności należy: a)    sprawdzenie prawidłowości w zachowaniu terminu złożonych zgłoszeń, b)    otwarcie zgłoszeń, c)    zapoznanie się ze zgłoszeniami, d)    ustalenie terminów rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami dopuszczonymi do udziału w konkursie, w sposób umożliwiający rzeczywistą możliwość przygotowania się kandydatów.

Art. 5 Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów: a)    Wszczęcie postępowania. (Etap I). b) Rozpatrzenia zgłoszeń kandydatów. (Etap II). c)    Rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata (Etap III). d) Powołanie członka Zarządu VI kadencji (Etap IV).

Art. 6 Wszczęcie postępowania.

1.    Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne podejmując uchwałę o której mowa w § 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z dnia 31 marca 2003 r. Nr 55 poz. 476 z późn. zm.). 2.    Kandydat przystępujący do konkursu może ubiegać się o zatrudnienie tylko na jednym z wyszczególnionych stanowisk Członka Zarządu VI kadencji. Przystępując do konkursu winien wyraźnie zaznaczyć na które stanowisko aplikuje. Nie wskazanie stanowiska będzie skutkowało odrzuceniem aplikacji kandydata. 3.    Kandydatowi udostępnione są do wglądu, na warunkach określonych w ogłoszeniu prasowym, informacje o Spółce. 4.    Termin składania Zgłoszeń upływa po 14 dniach od daty publikacji ogłoszenia. 5. Kandydaci składają zgłoszenia do sekretariatu mieszczącego się w siedzibie Spółki. 6.    Zgłoszenia kandydatów mogą zostać otwarte wyłącznie przez członków komisji. 7.    Przechowywanie zgłoszeń w stanie nienaruszonym odbywać się będzie w siedzibie Spółki.

Rozdział II Rozpatrzenia zgłoszeń kandydatów.

Art. 7 1.    Po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu prasowym na składanie przez kandydatów zgłoszeń, komisja przystępuje do II etapu postępowania kwalifikacyjnego ¬wstępnej weryfikacji złożonych przez kandydatów ofert, które obejmuje następujące czynności: a)    sprawdzenie, czy zgłoszenia zostały złożone w terminie, b) sprawdzenie, czy zgłoszenia zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty, c)    sprawdzenie, czy z nadesłanych dokumentów wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie. 2. Zgłoszenia złożone po terminie nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o konkursie dokumentów oraz z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie podlegają odrzuceniu przez komisję. W takiej sytuacji kandydaci, których zgłoszenia zostały z przyczyn formalnych odrzucone, nie są dopuszczeni do dalszego udziału w konkursie, a ich oferty nie są rozpatrywane.

Art. 8 1.    Weryfikacja zgłoszeń kandydatów (II etap) kończy się sporządzeniem imiennej listy, która zawiera następujące informacje: a)    wyszczególnienie liczby wszystkich złożonych ofert, b)    wyszczególnienie nazwisk kandydatów, których oferty zostały przez komisje kwalifikacyjną odrzucone z przyczyn formalnych, c) wyszczególnienie nazwisk kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 2.    W przypadku ewentualnego powzięcia przez komisje kwalifikacyjną wątpliwości bądź zaistnienia rozbieżności w ocenie spełnienia warunków formalnych przez kandydata, przeprowadzane jest głosowanie.

Art. 9 1.    Dopuszczenie przez komisję kwalifikacyjną choćby jednego kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 2.    Dopuszczenie poszczególnych kandydatów do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym bądź stwierdzenia, że żaden z kandydatów nie spełnia kryteriów wskazanych w ogłoszeniu wymaga podjęcie uchwały przez Komisję w drodze głosowania jawnego zgodnie z zasadami Art. 3 ust. 4 Regulaminu. 3.    Kandydaci którzy nie zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomienia o odrzuceniu zgłoszenia. Zwrot nadesłanej dokumentacji nastąpi na podstawie Art. 19 regulaminu. 4.    Kandydaci którzy zostaną dopuszczeni do III etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Art.10 W przypadku, gdy w związku z ogłoszeniem konkursu nie zostanie złożona żadne zgłoszenie, lub żadna ze złożonych zgłoszeń nie spełnia kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu, komisja kwalifikacyjna kończy postępowanie kwalifikacyjne bez dokonywania wyboru

Rozdział III Rozmowa kwalifikacyjna.

Art. 11 Komisja wyznaczy kandydatowi/kandydatom którzy zostali dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego terminy odbycia rozmów kwalifikacyjnych.

Art. 12 Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z odstąpieniem kandydata od dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Art. 13 Rada Nadzorcza może przed ogłoszeniem wyników konkursu zaprosić kandydata, który w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów na dodatkową rozmowę, jeżeli uzna za uzasadnione wyjaśnienie dodatkowych kwestii dotyczących przyszłej współpracy stron.

Rozdział IV Wybór kandydata oraz powołanie kandydata na stanowisko członka Zarządu VI kadencji.

Art. 14 Uchwała wskazująca kandydata na stanowisko członka Zarządu VI kadencji winna zawierać uzasadnienie wyboru najlepszego kandydata.

Art. 15 1.    Rada Nadzorcza zawiadamia wyłonionych kandydatów i przedstawia proponowane warunki pracy i płacy. 2.    W przypadku nie dojścia do porozumienia pomiędzy: kandydatem, który uzyskał największą liczbę głosów podczas głosowania nad kandydaturami, a Radą Nadzorczą, w przedmiocie elementów obejmującym warunki pracy i płacy, skutkującego rezygnacją z wyrażenia przez kandydata zgody na powołanie na stanowisko członka Zarządu, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka Zarządu Spółki kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi, albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

Art. 16 1.    Niezwłocznie, po dokonaniu wyboru kandydata przez Radę Nadzorczą oraz uzyskaniu przez kandydata pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Zarządu na stanowisko członka Zarządu adekwatnego do wskazanego przez kandydata, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o powierzeniu wybranemu kandydatowi stanowiska członka Zarządu VI kadencji. 2.    Podpisanie umowy o pracę bądź umowy menadżerskiej z kandydatem nastąpi w terminie do 14 dni od dnia podjęcia uchwały o powołaniu na stanowisko członka Zarządu VI kadencji.

Art. 17 Rada Nadzorcza może unieważnić konkurs, jeżeli podczas jego przebiegu miało miejsce naruszenie obowiązujących przepisów prawa bądź zaistniały istotne nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na jego przebieg.

Art. 18 Koszty postępowania ponosi Spółka.

Rozdział V Obowiązki sprawozdawcze

Art. 19 Po zakończeniu konkursu aplikacje kandydatów którzy nie zostali wybrani będą zwrócone listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Art. 20 1.    Rada Nadzorcza powiadamia Skarb Państwa o wynikach postępowania kwalifikacyjnego, przesyłając uchwałę Rady Nadzorczej, a innych poprzez wywieszenie uchwały Rady Nadzorczej w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce. 2.    Rada nadzorcza może podjąć uchwałę o podaniu do publicznej wiadomości dokonanego wyboru oraz imienia i nazwiska powołanego kandydata wraz z jego tytułem naukowym, poprzez zamieszczenie informacji w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

autor wpisu: administrator