www.bronisze.com.pl

Statut Spółki

Statut Spółki

STATUT SPÓŁKI

„Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego” S.A.

z siedzibą w Broniszach

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej 2/7/X/2023 z dnia 21 września 2023 r. uwzględniający zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała z dnia 13 września 2023 roku, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 października 2023 roku sygn. akt. WA.XIV NS-REJ.KRS/046513/23/494

autor wpisu: administrator

Pliki do pobrania