www.bronisze.com.pl

Przetargipowrót

Przetarg nieograniczony na wykonanie: Modernizacji zewnętrznego oświetlenia na terenie spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach

Ogłasza

Przetarg nieograniczony na wykonanie:

„Modernizacji zewnętrznego oświetlenia na terenie spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach, polegającej na zoptymalizowaniu energetycznym i infrastrukturalnym części istniejącej instalacji przy uwzględnieniu wymiany źródeł światła na nowe w technologii LED wraz z automatyką i uzupełnieniem o nowe punkty świetlne w  miejscach niedoświetlonych”

Opis Przedmiotu Zamówienia:

 W niniejszym postępowaniu Zamawiający planuje zmodernizować oświetlenie zewnętrzne na terenie spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach.

Obowiązkowa wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

Wadium w wysokości 40 000 PLN, należy wpłacić na rachunek nr: 60 1600 1462 1890 2099 0000 0001, a dokument potwierdzający wpłatę dołączyć do oferty.

Wadium będzie skuteczne, jeżeli w chwili składania oferty u Zamawiającego, wadium zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz po wniesieniu zabezpieczenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 607 237 187.

Oczekujemy na pisemne oferty do dnia 01.03.2021r. do godziny 12.00. Oferty prosimy złożyć w sekretariacie spółki w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z napisem: „Wymiana i automatyzacja oświetlenia zewnętrznego - przetarg”. Prosimy o dołączenie do oferty jej wersji na nośniku cyfrowym typu USB.  Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny oraz do zakończenia przetargu bez wyboru wykonawcy i bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Rejestr zmian