Loader 19cb1c8a677ce8c89b52d961d51305a179552ef0a7371da28851ade7885fd4a2

www.bronisze.com.pl

Oferty pracy na Rynku

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowisko: Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego, Dyrektora Biura Ekonomiczno – Finansowego

Rada Nadzorcza Spółki Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańska 98, 05–850 Ożarów Mazowiecki Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. nr 55 poz. 476, 2003 z późniejszymi zmianami). Ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowisko: Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego, Dyrektora Biura Ekonomiczno – Finansowego

Rada Nadzorcza Spółki Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańska 98, 05–850 Ożarów Mazowiecki

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych(Dz.U. nr 55 poz. 476, 2003 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowisko:

Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego, Dyrektora Biura Ekonomiczno – Finansowego

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania formalne: • wykształcenie wyższe ekonomiczne, • posiadać co najmniej 10 – letni staż pracy, w tym co najmniej 5- letnie doświadczenie na podobnym stanowisku kierowniczym, obejmującym zatrudnienie w spółce prawa handlowego o usługowym profilu działalności, • korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie zdolności do czynności prawnych, • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu, • być niekaranym za przestępstwa popełnione z winy umyślnej, • nie posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

Ponadto kandydaci powinni posiadać udokumentowane doświadczenie w: 1. planowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, 2. zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, 3. pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu Spółki o usługowym profilu działalności, 4. zarządzaniu procesami planowania i realizacji usług,

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 1. zgłoszenie w formie pisemnej z określeniem funkcji, o jaką się ubiega, 2. adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy, 3. list motywacyjny, 4. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i osiągnięć zawodowych, 5. dowód tożsamości (kserokopia), 6. dyplom ukończenia szkoły wyższej (odpis), 7. świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy lub obowiązujące umowy dokumentujące wymagane doświadczenie zawodowe (odpis), 8. oświadczenie o: a) korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu zdolności do czynności prawnych, b) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu, c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, d) spełnieniu obowiązku lustracyjnego z chwilą powołania na stanowisko członka Zarządu, e) o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Zarządu Spółki, 9. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed datą upływu terminu składania zgłoszeń), 10. aktualne zaświadczenie o niekaralności w oryginale (wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed datą upływu terminu składania zgłoszeń), 11. koncepcję funkcjonowania i rozwoju spółki w latach 2010-2013 (praca nie powinna przekraczać 10 stron formatu A-4). Koncepcja będzie oceniana przez komisję kwalifikacyjną i prezentowana ustnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, 12. inne dokumenty potwierdzające jego dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, 13. opinia z ostatniego miejsca pracy.

Niezbędne informacje o Spółce Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy SA kandydaci mogą uzyskać ze strony internetowej Spółki: www.bronisze.com.pl (BIP) oraz w siedzibie Spółki, Bronisze, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki w godz. 8.00-15.00 w dni robocze.

Kandydaci składają zgłoszenia listownie lub osobiście w sekretariacie siedziby Spółki, Bronisze, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki w godz. 8.00-15.00 w dni robocze do dnia 13 maja 2010 do godz. 12.00, w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem:

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego, Dyrektora Biura Ekonomiczno – Finansowego,

O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do Sekretariatu w siedzibie Spółki w Broniszach, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi komisyjnie w dniu 17 maja 2010 roku o godz. 12.00.

Komisja kwalifikacyjna dokonuje przeglądu i analizy zgłoszeń pod względem wymogów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu zostają odrzucone i nie podlegają dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Dopuszczenie przez Komisję choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Z kandydatami dopuszczonymi do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego, Komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w terminie ustalonym przez Komisję,* nie później jednak niż do dnia 24 maja 2010 roku w siedzibie Spółki, Bronisze, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki.*

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podczas rozmowy z kandydatami oceniane będą w szczególności wiedza, znajomość i doświadczenie z zakresu: 1. działalności Spółki Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy SA oraz o sektorze, w którym działa Spółka, 2. zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, 3. zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasad nadzoru właścicielskiego, 4. zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej, 5. rachunkowości, 6. oceny projektów inwestycyjnych, 7. finansów przedsiębiorstwa, 8. audytu i kontroli finansowej, 9. przepisów prawa pracy; roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników; zbiorowych stosunków pracy; polityki rekrutacyjnej; systemu ocen i motywacji; szkoleń i rozwoju pracowników. Kandydat przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego może ubiegać się o zatrudnienie tylko na jedno z wyszczególnionych stanowisk członka Zarządu. Spółka nie zwraca kandydatom ewentualnych kosztów udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie niezwłocznie po jego zakończeniu. Rada w każdym czasie, bez podania przyczyn, może zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

autor wpisu: administrator

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.