www.bronisze.com.pl

Zamówienia i przetargi

Trwające przetargi

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ 2 SAMOCHODÓW.

czytaj więcej

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na wykonanie „Przebudowy z częściową zmianą sposobu użytkowania hali AS (Artykułów spożywczych) na terenie Rynku Hurtowego Bronisze.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na wykonanie „Modernizacji Punktu Zdawczo-Odbiorczego (PZO) na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach”

czytaj więcej

Koncepcja - oferta modernizacji oczyszczalni ścieków.

czytaj więcej

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Rozbudowy i przebudowy hali MAG”.

Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. informuje, że termin składania ofert na wykonanie „Rozbudowy i przebudowy hali MAG” do dnia 20.02.2019 roku.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.  

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na wykonanie Systemu pozyskiwania danych na potrzeby rozliczeń energii elektrycznej.

czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY na projektowanie, przebudowę i oddanie do użytkowania Gazociągu Wysokiego Ciśnienia średnicy DN 400.

czytaj więcej

(PRZETARG ZAKOŃCZONO BEZ WYBORU WYKONAWCY) PRZETARG NIEOGRANICZONY na projektowanie, przebudowę i oddanie do użytkowania Gazociągu Wysokiego Ciśnienia średnicy DN 400.

 1. Przedmiot zamówienia

Wariant 1  - wykonanie prac projektowych dla „przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 400 MOP 5,5 MPa relacji Mory - Piotrków Trybunalski” z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę,

Wariant 2  - wykonanie przebudowy „gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy
DN 400 MOP 5,5 MPa relacji Mory - Piotrków Trybunalski”: obejmujący zarówno prace projektowe jak i budowę gazociągu z uwzględnieniem dwustronnego stopowana i wykonania bypassu, znajdującego się na terenie Warszawskiego Rolno - Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w miejscowości Bronisze przy ul. Poznańskiej 98, gm. Ożarów Mazowiecki”

czytaj więcej

(PRZETARG ZAKOŃCZONO BEZ WYBORU WYKONAWCY) Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na projektowanie, przebudowę i oddanie do użytkowania Gazociągu Wysokiego Ciśnienia średnicy DN 400

 1. Przedmiot zamówienia.

kompleksowe wykonanie przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy
DN 400 MOP 5,5 MPa relacji Mory - Piotrków Trybunalski: obejmujący budowę gazociągu z uwzględnieniem dwustronnego stopowana i wykonania bypassu, znajdującego się na terenie Warszawskiego Rolno - Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w miejscowości Bronisze przy ul. Poznańskiej 98, gm. Ożarów Mazowiecki”

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

czytaj więcej

Odstąpienie od wyboru ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki.

czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY na budowę i oddanie do użytkowania HALI HANDLOWO-LOGISTYCZNEJ z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ (SIWZ)

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na wykonanie „Remontu posadzki w Hali OW-3” na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA Bronisze.

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY na BUDOWĘ HALI HANDLOWO-LOGISTYCZNEJ z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie budowy „Hali Handlowo - Logistycznej”.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na budowę „Hali do Przechowywania Spalinowych Wózków Widłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na modernizację: Stacji Uzdatniania Wody na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach ulica Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na budowę „Wykonanie infrastruktury energetycznej na potrzeby Hali Handlowo -Logistycznej na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego-Rynku Hurtowego SA.”.

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe dla dostawców energii elektrycznej.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na wykonanie budowy „Punktu Zbiórki i Segregacji Odpadów” na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA Bronisze.

czytaj więcej

Zbiorniki przeciwpożarowe używane na sprzedaż.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA oferuje na sprzedaż używane zbiorniki p.poż. z tworzywa sztucznego o pojemności około 100m3, średnica 2,5m, długość 22m. Tel: 022 721 55 31.  

czytaj więcej

Przetarg na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego.

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA

Bronisze, ul. Poznańska 98 , 05-850 Ożarów Mazowiecki

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Zakres zamówienia obejmuje zakup gazu w ilości ok  550 000 m3 ( ilość prognozowana wyliczona na podstawie zużycia w latach 2013,2014,2015). Moc umowna 180 m3/h, aktualna (wrzesień 2015) grupa taryfowa PGNiG W-6A.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na odbudowę hali targowej na Rynku Hurtowym Bronisze.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dot. Przetargu nieograniczonego na wykonanie odbudowy hali OW-2 w osiach 11-34’ na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA Bronisze.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA Bronisze ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie odbudowy hali OW-2 w osiach 11-34’.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na remont hali na terenie Rynku Hurtowego Bronisze.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dot. Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót naprawczych w hali OW-2 w osiach 1’-11. na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA Bronisze.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA Bronisze ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu hali OW-2 w osiach 1’-11.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na rozbiórkę sektorów A i B hali handlowej OW-2

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA ogłasza przetarg nieograniczony na rozbiórkę sektorów A i B hali handlowej OW-2

 

 1. Zakres prac projektowych.
 • Wykonanie projektu rozbiórki całej hali z możliwością etapowania prac i zabezpieczenia części hali przewidzianej do rozbiórki w terminie późniejszym,
 • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień ,
 • Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę.
 1. Zakres rozbiórki:
 • Wywiezienie spalonego wyposażenia hali,
 • Demontaż obudowy hali,
 • Demontaż konstrukcji stalowej,
 • Wyburzenie betonowego przedsionka i utylizacja gruzu,
 • Demontaże instalacji znajdujących się w hali,
 • Zabezpieczenie przyłączy.

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Rynku Hurtowego Bronisze na rok 2015

Zamawiający: Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach

Przedmiot zamówienia:

 1. Część I – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej,
 2. Część II- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 3. Część III – ubezpieczenie odpowiedzialność cywilna Władz Spółki Kapitałowej (Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurentów, osób wykonujących funkcje zarządzające) jako organu Spółki
  z tytułu uchybień i błędów w trakcie wykonywania czynności zawodowych popełnionych przez któregokolwiek z członków Władz Spółki.

czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na brokera ubezpieczeniowego.

Organizator Konkursu
Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy SA
Bronisze ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Uprzejmie informuje, że dokonał wyboru brokera ubezpieczeniowego.
W wyniku przeprowadzonego konkursu została wybrana firma:
Nord Partner spółka z o.o. KRS 0000071865 87-100 Toruń ul. Fałata 94 .

czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Warszawskiego Rolno Spożywczego Rynku Hurtowego SA w Broniszach ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i ubezpieczeń komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, serwisowanie i uruchomienie mechanicznej wolnoobrotowej instalacji odwadniania osadów.

Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy SA Bronisze Ogłasza Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, serwisowanie i uruchomienie mechanicznej wolnoobrotowej instalacji odwadniania osadów. W związku z planowaną rozbudową oczyszczalni ścieków ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, serwisowanie i uruchomienie mechanicznej wolnoobrotowej instalacji odwadniania osadów.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na wykonanie: „Przebudowa linii 220 kV"

Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach zaprasza do składania wniosków na :

- Ubezpieczenie mienia spółki od: pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, uderzenia lub upadku statku powietrznego, huraganu i gradu, oraz od innych żywiołów, a także od kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu po włamaniu, celowego uszkodzenia, szyb od stłuczenia.

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na OC operatorów Rynku Hurtowego.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla klientów spółki (najemców powierzchni handlowych). Liczba najemców ok. 400

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na remont powierzchni dachowych na terenie Rynku Hurtowego Bronisze.

W związku z planowaną poprawą warunków użytkowych hal zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontów połaci dachowych.

czytaj więcej

Ubezpieczenie mienia Spółki - zapraszamy do składania ofert.

Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach zaprasza do składania wniosków na : - Ubezpieczenie mienia spółki od: pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, uderzenia lub upadku statku powietrznego, huraganu i gradu, oraz od innych żywiołów, a także od kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu po włamaniu, celowego uszkodzenia, szyb od stłuczenia.

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla klientów Rynku.

Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach zaprasza do składania wniosków na : Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla klientów Spółki (najemców powierzchni handlowych). Liczba najemców ok. 470

czytaj więcej

Ubezpieczenie mienia spółki - zbieranie ofert.

Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach zaprasza do składania wniosków na : - Ubezpieczenie mienia spółki od: pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, uderzenia lub upadku statku powietrznego, huraganu i gradu, oraz od innych żywiołów, a także od kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu po włamaniu, celowego uszkodzenia, szyb od stłuczenia.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Broniszach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA Branża – inst. SAP

czytaj więcej

Przetarg na uszczelnienie dachów

Przetarg nieograniczony na wykonanie uszczelnień dachów na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA Bronisze.

W związku z planowaną poprawą warunków użytkowych hal prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie uszczelnień połaci dachowych.
Zakres zamówienia: Uszczelnienie dachu na hali AS na całej powierzchni ok. 12 000 m2, Uszczelnienie rynny dachowej zachodniej połaci dachu na hali OW-1 na długości ok. 250m, Uszczelnienie rynny dachowej zachodniej połaci dachu na hali OW-2 na długości ok. 220m.

czytaj więcej

Przetarg na budowę budynku warsztatowo-magazynowego

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA ogłasza przetarg nieograniczony na wybudowanie budynku warsztatowo-magazynowego o powierzchni użytkowej ok. 450 m2 wraz z infrastrukturą.

czytaj więcej

Przetarg na ubezpieczenie OC operatorów-najemców na Rynku Hurtowym Bronisze

Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach zaprasza do składania wniosków na : - Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla klientów spółki (najemców powierzchni handlowych). Liczba najemców ok. 470

czytaj więcej

Przetarg na wykonanie projektu trzech hal handlowo-logistycznych.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA Ogłasza przetarg nieograniczony na: „wykonanie projektu trzech hal handlowo-logistycznych o łącznej powierzchni ok. 15 000 m2 wraz z infrastrukturą na terenie W R-S R H SA”

czytaj więcej

Przetarg na Przebudowę Parkingu Północnego o powierzchni ok. 6000 m2, z przebudową sieci oświetleniowej i odwodnieniem na terenie W R-S R H Bronisze S.A.

Ogłoszenie Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze SA Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowę Parkingu Północnego o powierzchni ok. 6000 m2, z przebudową sieci oświetleniowej i odwodnieniem na terenie W R-S R H Bronisze SA” Branża drogowa – modernizacja i rozbudowa istniejącego parkingu Branża sanitarna – wykonanie odwodnienia Branża elektryczna – wykonanie oświetlenia

czytaj więcej

Ubezpieczenie Rynku Hurtowego - Ogłoszenie o składaniu wniosków z ofertą.

Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach zaprasza do składania wniosków na : - Ubezpieczenie mienia spółki od:

czytaj więcej

Przetarg na urządzenia klimatyzacyjne.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach ogłasza przetarg otwarty na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych na hali kwiatowej wraz z wykonaniem przedsionków i montażem drzwi automatycznych w systemie TORMAX na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A.

czytaj więcej

Przetarg na urządzenia chłodnicze.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach ogłasza przetarg otwarty na dostawę i montaż 2 urządzeń klimatyzacyjnych dachowych typu LENOX zainstalowanych na obiekcie zamawiającego

czytaj więcej

Przetarg na odbiór i wywóz odpadów z terenu Rynku Hurtowego.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. ogłasza przetarg otwarty na wywóz i odbiór odpadów w okresie od 01 listopada 2010 do 31 października 2013.

czytaj więcej

Okablowanie do odczytu liczników.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach ogłasza przetarg otwarty na wykonanie w halach handlowych na terenie WR-SRH S.A. okablowania na potrzeby przewodowego systemu odczytu stanu liczników energii elektrycznej wraz z dokumentacja techniczną Oferta powinna zawierać: 1. Koszt wykonania przedsięwzięcia. 2. Warunki płatności. 3. Termin realizacji 4. Okres gwarancji. 5. Wzór umowy. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki z dopiskiem: „okablowanie do odczytu liczników” w terminie do 21 czerwca 2010 do godziny 14.00. Otwarcie ofert nastąpi 21 czerwca 2010 o godzinie 14.30. Wszelkie informacje o przetargu oraz uzgodnienia terminu wizji lokalnej można uzyskać pod numerem 022 721 55 31 WR-SRH SA zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Poniżej znajdują się szczegółowe warunki do przetargu 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie okablowania na potrzeby przewodowego systemu odczytu stanu liczników energii elektrycznej w hal ach magazynowo-kupieckich, oznaczonych symbolami: OW1, OW2, OW3, OW4, OW5, HK, WK, AS oraz MAG-ANT.

czytaj więcej

Przetarg wybór wykonawcy monitoringu CCTV

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy monitoringu telewizyjnego (CCTV) dla parkingu centralnego znajdującego się na terenie Rynku Hurtowego w Broniszach.

czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu na nadzór inwestorski.

Rozstrzygnięto przetarg na nadzór inwestorski przy budowie hali magazynowej.

czytaj więcej

Ubezpieczenie Spółki WR-SRH SA

Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Broniszach zaprasza do składania wniosków na : - Ubezpieczenie mienia spółki od: pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, uderzenia lub upadku statku powietrznego, huraganu i gradu, oraz od innych żywiołów, a także od kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu po włamaniu, celowego uszkodzenia, szyb od stłuczenia.

czytaj więcej

Przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy hali magazynowo-handlowej wraz z placami manewrowymi.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A. w Broniszach ul. Poznańska 98 05-850 Ożarów Mazowiecki Ogłasza przetarg nieograniczony na: 1. określenie przedmiotu zamówienia – Pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy hali magazynowo-handlowej wraz z placami manewrowymi.

czytaj więcej

Przetarg na budowę hali magazynowo-handlowej.

Ogłoszenie Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A. Ogłasza przetarg nieograniczony na: budowę hali.

czytaj więcej

Przetarg na projekt hali magazynowej.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. ogłasza przetarg otwarty na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę hali magazynowo-handlowej o powierzchni około 7500m2 oraz parkingów około 1 ha.

czytaj więcej

Przetarg na budowę parkingu w sektorze kwiatowym.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach ul. Poznańska 98 ogłasza przetarg otwarty na wykonanie parkingu o powierzchni około 8500m2 na terenie Rynku Hurtowego.

czytaj więcej

Przetarg na ubezpieczenie.

Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach zaprasza do składania wniosków na - Ubezpieczenie mienia spółki od: pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, uderzenia lub upadku statku powietrznego, huraganu i gradu, oraz od innych żywiołów, a także od kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu po włamaniu, celowego uszkodzenia, szyb od stłuczenia. - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej WRSRH S.A. w Broniszach z tytułu administrowania terenem oraz wynajmowania powierzchni handlowych, magazynowych i biurowych.

czytaj więcej

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. ogłasza pisemny przetarg dotyczący sprzedaży należących do spółki nieruchomości gruntowych.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze, ul. Poznańska 98 05-850 Ożarów Mazowiecki ogłasza pisemny przetarg dotyczący sprzedaży należących do spółki nieruchomości gruntowych Przedmiotem przetargu jest:

czytaj więcej

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. ogłasza pisemny przetarg dotyczący najmu należącej do Spółki nieruchomości gruntowej

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze, ul. Poznańska 98 05-850 Ożarów Mazowiecki ogłasza pisemny przetarg dotyczący najmu należącej do Spółki nieruchomości gruntowej Przedmiotem przetargu jest:

czytaj więcej

Przetarg na odbiór i wywóz, odpadów.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. ogłasza przetarg otwarty na wywóz i odbiór odpadów w okresie od 01 kwietnia 2008 do 31 marca 2010.

czytaj więcej

Przetarg na dokumentację budowlaną .

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonawczej oraz wykonawstwo podwyższenia linii 110kV Mory-Ożarów Mazowiecki słup nr 12 i 13 tak aby umożliwić pod nią realizacje hali magazynowej do rzędnej 110 m.n.p.m.

czytaj więcej

Zamówienia publiczne i przetargi

Informacje na temat ogłoszonych przez Spółkę przetargów lub zamówień publicznych.

czytaj więcej

Zakończone przetargi

Przetarg zakończony

Przetarg na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 i 2020.

czytaj więcej

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.