Loader 19cb1c8a677ce8c89b52d961d51305a179552ef0a7371da28851ade7885fd4a2

www.bronisze.com.pl

Oferty pracy na Rynku

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko : Wiceprezesa Zarządu ds. Promocji i Rozwoju, Dyrektora Biura Promocji i Rozwoju Rynku albo Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Rynkiem – Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania , Dyr. BAR

Rada Nadzorcza Spółki Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańska 98, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. nr 55 poz. 476, 2003r. z późniejszymi zmianami). Ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska: Wiceprezesa Zarządu ds. Promocji i Rozwoju, Dyrektora Biura Promocji i Rozwoju Rynku Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Rynkiem – Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania , Dyrektora Biura Administracji Rynku

 

Rada Nadzorcza Spółki Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.  z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańska 98, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. nr  55 poz. 476, 2003r. z późniejszymi zmianami).

 

Ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska:

 1. Wiceprezesa Zarządu ds. Promocji i Rozwoju, Dyrektora Biura Promocji i Rozwoju Rynku
 2. Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Rynkiem – Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania , Dyrektora Biura Administracji Rynku

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania formalne:

 • mieć wyższe wykształcenie,
 • posiadać co najmniej 10 – letni staż pracy, w tym co najmniej pięcioletnie doświadczenie na podobnym stanowisku kierowniczym, obejmującym zatrudnienie w spółce prawa handlowego o usługowym profilu działalności,
 • korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu,
 • być  niekaranym za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
 • nie posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • udokumentowane kwalifikacje do pełnienia funkcji Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (dot. wyłącznie kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Rynkiem – Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania , Dyrektora Biura Administracji Rynku)
   

Ponadto kandydaci powinni posiadać udokumentowane doświadczenie w:

Na stanowisko: Wiceprezesa Zarządu ds. Promocji i Rozwoju, Dyrektora Biura Promocji i Rozwoju Rynku

 1. projektowaniu i realizacji kampanii reklamowych i promocyjnych
 2. zarządzaniu procesami planowania i realizacji usług
 3. planowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych
 4. pełnieniu funkcji Członka Zarządu Spółki o usługowym profilu działalności

Podczas rozmowy z kandydatami oceniane będą w szczególności wiedza z zakresu:

 1. działalności Spółki Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. oraz o sektorze, w którym działa Spółka, w tym doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu w spółce,
 2. zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 4. audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
 5. organizacji przedsięwzięć o charakterze wizerunkowym,
 6. kontaktów z mediami,
 7. analizy rynku i konkurencji,
 8. technik i narzędzi marketingowych,
 9. promocji,
 10. sprzedaży,
 11. public relations.

Na stanowisko:  Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Rynkiem – Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania , Dyrektora Biura Administracji Rynku

 1. projektowaniu, wdrażaniu i doskonaleniu zintegrowanych systemów zarządzania, zbudowanych w oparciu o wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000,
 2. planowaniu i realizacji audytów wewnętrznych,
 3. zarządzaniu procesami planowania i realizacji usług,
 4. planowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych,
 5. pełnieniu funkcji Członka Zarządu Spółki o usługowym profilu działalności,

Podczas rozmowy z kandydatami oceniane będą w szczególności wiedza z zakresu:

 1. działalności Spółki Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. oraz o sektorze, w którym działa Spółka, w tym doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu w Spółce,
 2. zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 4. audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
 5. planowania zadań i zasobów,
 6. organizowania procesów wytwórczych,
 7. zarządzania projektami inwestycyjnymi,
 8. zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem żywności,
 9. zarządzania procesami obsługi klienta.
   

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie w formie pisemnej z określeniem funkcji  o jaką się ubiega, ze wskazaniem adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego,
 2. list motywacyjny,
 3. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i osiągnięć zawodowych,
 4. dowód tożsamości (kserokopia),
 5. dyplom ukończenia szkoły wyższej (odpis),
 6. świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy lub obowiązujące umowy dokumentujące wymagane doświadczenie zawodowe (odpis),
 7. oświadczenie o:
  a) korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu zdolności do czynności prawnych
  b) nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym
  c) nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu spółek prawa handlowego,
  d) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”
  e) spełnieniu obowiązku lustracyjnego z chwilą powołania na stanowisko Członka Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
 8. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed datą upływu terminu składania zgłoszeń)
 9. aktualne zaświadczenie o niekaralności w oryginale (wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed datą upływu terminu składania zgłoszeń)
 10. koncepcję funkcjonowania Biura (praca nie powinna przekraczać 10 stron formatu A-4). Koncepcja będzie oceniana przez Komisję Kwalifikacyjną i prezentowana ustnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 11. inne dokumenty potwierdzające jego dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.


Niezbędne informacje o Spółce Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach kandydaci mogą uzyskać ze strony internetowej Spółki: www.bronisze.com.pl (BIP) oraz w siedzibie Spółki, tj. Bronisze, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki w godz. 8.00-15.00 w dni robocze.

Kandydaci składają zgłoszenia listownie lub osobiście w sekretariacie Spółki, ul. Poznańska 98, Bronisze, 05-850 Ożarów Mazowiecki w godz. 8.00-15.00 w dni robocze w terminie do dnia 29 marca 2013 roku do godziny 12:00 (decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia), w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem:

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

 1. Wiceprezesa Zarządu ds. Promocji i Rozwoju, Dyrektora Biura Promocji i Rozwoju Rynku.
 2. Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Rynkiem – Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzani , Dyrektora Biura Administracji Rynku.

O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do Sekretariatu w siedzibie Spółki w Broniszach, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Zgłoszenia zostaną otwarte po upływie terminu do składania ofert, nie później niż do dnia 8 kwietnia 2013 r.

Komisja kwalifikacyjna dokonuje przeglądu i analizy zgłoszeń pod względem wymogów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu zostają odrzucone i nie podlegają dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Dopuszczenie przez Komisję choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Z kandydatami dopuszczonymi do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego, Komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w terminie ustalonym przez Komisję, w dniach: od dnia 15 kwietnia 2013 r. nie później jednak niż do dnia 19 kwietnia 2013 roku w siedzibie Spółki, Bronisze, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W związku z tym, że postępowanie kwalifikacyjne na Członków Zarządu VII kadencji zostało rozpisane na więcej niż jedno stanowisko, kandydat przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego może ubiegać się o zatrudnienie tylko na jedno z stanowisk Członka Zarządu. 

Spółka nie zwraca kandydatom ewentualnych kosztów udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie niezwłocznie po jego zakończeniu. 

Rada w każdym czasie, bez podania przyczyn, może zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

 

UWAGA ZAŁĄCZNIKI !

autor wpisu: administrator

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.