Loader 19cb1c8a677ce8c89b52d961d51305a179552ef0a7371da28851ade7885fd4a2

www.bronisze.com.pl

Zamówienia i przetargipowrót

Przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy hali magazynowo-handlowej wraz z placami manewrowymi.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A. w Broniszach ul. Poznańska 98 05-850 Ożarów Mazowiecki Ogłasza przetarg nieograniczony na: 1. określenie przedmiotu zamówienia – Pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy hali magazynowo-handlowej wraz z placami manewrowymi.

1. Informacje ogólne:  Lokalizacja inwestycji na terenie WR-SRH S.A. w Broniszach  Utrudnienia – bezpośrednie sąsiedztwo gazociągu 60 Atm Ø 400 i linii wysokiego napięcia 110 kV 2. Charakterystyka techniczna hali:  Powierzchnia ok. 7800 m2 (150×50), wysokość ok. 6m, w tym pomieszczenia chłodnicze o powierzchni około 1100 m2, węzeł sanitarny o powierzchni około 150m2 i stacja transformatorowa 1000kV  Konstrukcja stalowa, rozpiętość dźwigarów ok. 50 m, ściany 2 x blacha z wełną mineralną w środku grubości 20cm, drzwi rozsuwane 12 sztuk, doki dla ciągników siodłowych – 16 sztuk, instalacje grzewczo-wentylacyjne, promienniki gazowe, instalacje wod-kan, instalacje elektryczne, instalacje ppoż. 3. Charakterystyka techniczna placów manewrowych:  Powierzchni dróg i placów około 1ha, nawierzchnia typu ciężkiego przystosowanego do ruchu ciągników siodłowych  Infrastruktura: kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie terenu kable SN

Do obowiązków oferenta należeć będzie: 1. Sprawdzanie i dopuszczanie do realizacji dokumentacji wykonawczej opracowanej przez wykonawcę. 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym. 3. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej. 4. Sprawdzenie dokumentów przygotowanych przez wykonawcę do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 5. Branie udziału w naradach koordynacyjnych związanych z realizacją nadzorowanych robót. 6. Dojazd i pobyt na placu budowy (nadzór) min dwa razy w tygodniu. 7. Informowanie inwestora na bieżąco o postępach w realizacji robót stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez Inwestora harmonogramu robót.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień częściowych.

2. termin wykonania zamówienia Czas realizacji dziesięć miesięcy począwszy od maja 2009. Przewidywany czas zakończenia kontraktu 28 luty 2010. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w umowie dotyczących przesunięcia terminu wykonania zamówienia w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji objętej nadzorem. Rozpoczęcie pełnienia nadzoru zgodnie z Prawem Budowlanym.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu Dysponowanie kadrą techniczną Posiadanie udokumentowane doświadczenie

4. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Firmy pragnące uczestniczyć w przetargu winny złożyć następujące dokumenty:  dane rejestrowe firmy (wpis do ewidencji gospodarczej lub wypis z KRS, ponadto NIP i REGON)  zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem z US  zaświadczenie o niezaleganiu składek ZUS

5. Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria oceny ofert Cena realizacji kontraktu Zatrudnienie kadry technicznej z uprawnieniami budowlanymi dla specjalistów w poszczególnych branżach Wykaz podobnych nadzorów za ostatnie 5 lat wraz z listami referencyjnymi.

6. miejsce i termin składania ofert

Materiały należy składać w sekretariacie spółki do dnia 7 kwiecień 2009r do godz. 1100.

7. Kontakt z Zamawiającym

Zapytania należy kierować na piśmie pod adres W R-S R H Bronisze S.A. w Broniszach ul. Poznańska 98 05-850 Ożarów Mazowiecki Tel.:0 22 721-55-05 / Fax.: 0-22 721-55-00

8. Informacje dodatkowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A. w Broniszach zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z wybranymi oferentami. Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A. w Broniszach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki: Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Wykaz zamówień Załącznik nr 3 – Wykaz osób Załącznik nr 4 – Projekt umowy Załącznik nr 5 – rysunek nr A,275 BS 02 Załącznik nr 6 – rysunek nr A,275 BR 03 Załącznik nr 7 – rysunek nr A,275 BP 06

Zał. Nr 1 pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Do W R-S R H Bronisze S.A. ul. Poznańska 98 05-850 Ożarów Mazowiecki

Niżej podpisani…………………………………………………………………………. działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………………………………………………….. w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego w celu nadzoru budowy hali magazynowo handlowej o powierzchni ok. 7800 m2, placami manewrowymi i parkingiem o powierzchni ok. 1 ha oraz przyłączami instalacyjnymi na terenie W R-S R H Bronisze S.A.”, składamy niniejszą ofertę: 1. My niżej podpisani oferujemy pełnienie nadzoru nad realizowanymi robotami budowlanymi za sumę ……………….PLN 2. Stwierdzamy, że wymieniona kwota nie obejmuje podatku VAT, który będzie dodany do każdej kolejnej faktury stosownie do obowiązujących przepisów. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w ogłoszeniu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że stawimy się na podpisanie umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty.

7. Do niniejszego formularza oferty są załączone i stanowią integralną część oferty, załączniki określone w pkt. 4 i 5 ogłoszenia.

8. Oferta składa się z ………. kolejno ponumerowanych stron, łącznie z załącznikami.

Wykaz załączników: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………. (pieczątka/i imienna/e i podpis/y uprawnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy) …………………………………………….. dnia ………………….

Zał. Nr 2

WYKAZ ZAMÓWIEŃ zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim charakterem i złożonością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, których wykonanie należyte zostało potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Dotyczy zamówienia na nadzór nad budową hali magazynowo handlowej z parkingiem i przyłączami na terenie W R-S R H Bronisze S.A..

Lp. Obiekt – nazwa Opis (powierzchnia itp.) Zleceniodawca (nazwa i adres) Rok realizacji Wartość zamówienia w złotych 1 2 3 4 5

 

 

 

 

Do wykazu załączone są dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia

…………………………………………….., dnia ……………….. 2009 r. ………………………………………………………………………. (podpis/y i pieczątka/i imienna/e upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy)

Zał. Nr 3 Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ OSÓB które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich uprawnień i kwalifikacji,

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Nadzór budowy hali magazynowo handlowej z parkingiem i przyłączami na terenie W R-S R H Bronisze S.A. informuję, iż dysponujemy następującymi osobami kadry technicznej:

Lp. Imię i nazwisko Lata praktyki zawodowej Rodzaj i numer uprawnień budowlanych Numer ewidencyjny Izby Inżynierów Budownictwa i data ważności zaświadczenia 1 2 3 4 5

 

 

Do wykazu załączam:  kserokopie uprawnień budowlanych wykonawczych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  zaświadczenia potwierdzające członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa  doświadczenie zawodowe poszczególnych inspektorów (wyszczególnione ważniejsze realizacje z krótkim opisem)

……………………………………………, dnia ……………………2009 r. ………………………………………………………………. (podpis/y i pieczątka/i imienna/e upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy)

Zał. Nr 4 UMOWA NR ………………

W dniu …………………………… r. w Broniszach pomiędzy Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynkiem Hurtowym Bronisze S.A., zwanym dalej „Inwestorem”, z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 98, posługującym się Nr NIP 534-10-15-459, reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. a firmą…………………………………………, zwaną dalej „Zleceniobiorcy” z siedzibą: ………………………………………………………….., działającą na podstawie …………………..………………………………………………………………………………………, NIP: …………………………………….…, REGON: ……………………………………………………… ……………………., reprezentowaną przez: …………………………………… W wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy:

1. Przedmiotem umowy jest „nadzór inwestorski nad budową hali magazynowo handlowej z parkingiem i przyłączami na terenie W R-S R H Bronisze S.A.” przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach. 2. Zakres prac objętych umową: 2.1. Sprawdzanie i dopuszczanie do realizacji dokumentacji wykonawczej opracowanej przez wykonawcę. 2.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym. 2.3. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej. 2.4. Sprawdzenie dokumentów przygotowanych przez wykonawcę do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. § 2 Terminy realizacji

Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie zrealizowany w terminie do 28 lutego 2010.

§ 3 Wynagrodzenie

Za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz za wszystkie materiały i środki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy a także za sprawdzenie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej Zleceniobiorca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie: ………………………………………………………………………………………………………………………….. zł (słownie: ………………………………………………….……… złotych) bez podatku VAT.

§ 4 Płatności

1. Zleceniobiorca będzie wystawiał faktury nie częściej niż raz w miesiącu, potwierdzone przez przedstawiciela Inwestora. 2. Podstawą rozliczenia będzie rozliczenie finansowe Inwestora z wykonawcą robót budowlanych. 3. Wartość miesięcznego wynagrodzenia będzie proporcjonalna do wykonanych robót budowlanych. 4. Faktura końcowa zostanie wystawiona po uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie obiektu budowlanego. 5. Wartość faktury końcowej stanowi 15% wartości nadzoru. 6. Zapłata nastąpi na podstawie faktur VAT, po potwierdzeniu prawidłowości danych zamieszczonych na fakturze, w terminie 14 dni od daty złożenia na konto Zleceniobiorcy nr………………………………………………………………………………………..

§ 5 Prawa i obowiązki Inwestora i Zleceniobiorcy

1. Do praw i obowiązków Inwestora należy: 1.1. Zapłata za wykonaną usługę. 1.2. Kontrola pracy Inspektorów Nadzoru 1.3. Powołanie komisji do odbioru końcowego 2. Do praw i obowiązków Zleceniobiorcy należy: 2.1. Pełnienie nadzoru zgodnie z umową, normami, projektem budowlanym, oraz obowiązującymi przepisami a zwłaszcza z Prawem Budowlanym. 2.2. Branie udziału w naradach koordynacyjnych związanych z realizacją nadzorowanych robót. 2.3. Dojazd i pobyt na placu budowy (nadzór) min dwa razy w tygodniu. 2.4. Informowanie inwestora na bieżąco o postępach w realizacji robót stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez Inwestora harmonogramu robót i umowy. 2.5. Akceptacja wyrobów budowlanych przed wbudowaniem przez wykonawcę. Zastosowany wyrób powinien być wprowadzony do obrotu, zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2006r. nr 156 poz. 1118 z póź. zm.) 2.6. Nadzorowanie badań jakościowych w odniesieniu do wbudowanych materiałów i dostarczonych przez Wykonawcę wyrobów, przeprowadzonych na żądanie Zamawiającego 2.7. Przystępowanie do odbiorów poszczególnych etapów robót, w tym elementów podlegających zakryciu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 2.8. Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego (miesięcznego) w ciągu pięciu dni. 2.9. Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy po zakończeniu realizacji całości prac, nie później niż w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę. 2.10. Uczestnictwo przy sporządzaniu protokołu konieczności w przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych, nie przewidzianych w umowie, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego.

§ 6 Współpraca

1. Ze strony Inwestora obowiązki przedstawiciela pełnić będą …………………………………..…………., tel. …………………………………………………., 2. Ze strony Wykonawcy obowiązki inspektora nadzoru robót budowlanych pełnić będzie …………………………………..…………., tel. …………………………………………………., 3. Ze strony Wykonawcy obowiązki inspektora nadzoru robót sanitarnych pełnić będzie …………………………………..…………., tel. …………………………………………………., 4. Ze strony Wykonawcy obowiązki inspektora nadzoru robót elektrycznych pełnić będzie …………………………………..…………., tel. …………………………………………………., 5. Zmiana osoby do współpracy ze strony Inwestora i Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do umowy

§ 7 Kary umowne

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych. 2. Wykonawca zapłaci Inwestorowi następujące kary umowne: 2.1. za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie obowiązków umownych przez Zleceniobiorcę w wysokości 200 zł. 2.2. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy 10 % wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat. 4. Inwestor ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 8 Odstąpienie od umowy

Inwestor ma prawo odstąpić od umowy z winy wykonawcy w przypadku realizacji nadzoru przez Zleceniobiorcę w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej umowy. Jeżeli zaniedbania mogą doprowadzić do uzyskania obiektu nieprzydatnego ze względu na cel jakiemu ma służyć.

§ 9 Oświadczenia Stron

1. Inwestor oświadcza, że posiada prawo do dysponowania miejscem wykonania przedmiotu umowy. 2. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z przekazanymi materiałami wyjściowymi, warunkami na terenie przyszłych prac poprzez wizję lokalną i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, uważając je za wystarczające i jednoznaczne zarówno do określenia zakresu i wartości przedmiotu umowy jak i prawidłowej jego realizacji. 3. Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

§ 10 Postanowienia dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w umowie dotyczących przesunięcia terminu wykonania zamówienia w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji objętej nadzorem. Zmiana terminu zakończenia robót nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia umownego (ryczałtowego). 2. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.) i innych przepisów właściwych dla przedmiotu umowy. 4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach w tym jeden dla Wykonawcy i jeden dla Inwestora.

autor wpisu: administrator

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.