Loader 19cb1c8a677ce8c89b52d961d51305a179552ef0a7371da28851ade7885fd4a2

www.bronisze.com.pl

Zamówienia i przetargipowrót

Ubezpieczenie Spółki WR-SRH SA

Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Broniszach zaprasza do składania wniosków na : - Ubezpieczenie mienia spółki od: pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, uderzenia lub upadku statku powietrznego, huraganu i gradu, oraz od innych żywiołów, a także od kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu po włamaniu, celowego uszkodzenia, szyb od stłuczenia.

Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach zaprasza do składania wniosków na :

Ubezpieczenie mienia spółki od: pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, uderzenia lub upadku statku powietrznego, huraganu i gradu, oraz od innych żywiołów, a także od kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu po włamaniu, celowego uszkodzenia, szyb od stłuczenia.

Przedmiotem wniosku jest: Ubezpieczenie mienia Spółki położonego w Broniszach przy ul.Poznańskiej 98 od:

- pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, uderzenia lub upadku statku powietrznego, huraganu i gradu, oraz od innych żywiołów,(Wykaz środków trwałych do w/w ubezpieczenia stanowi załącznik nr.1 do niniejszego zaproszenia)

- od kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu po włamaniu, celowego uszkodzenia, Wykaz środków trwałych do w/w ubezpieczenia stanowi załącznik nr.2. Limit odpowiedzialności:100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

- szyb od stłuczenia, limit odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej WRSRH S.A. w Broniszach z tytułu administrowania terenem oraz wynajmowania powierzchni handlowych, magazynowych i biurowych,

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej WR-SRH SA w Broniszach z tytułu administrowania terenem oraz wynajmowania powierzchni handlowych, magazynowych i biurowych. Zakres podstawowy – ubezpieczenie OC deliktowej w związku z prowadzoną działalnością. Przewidywana suma gwarancyjna:

  1. na jeden wypadek ubezpieczeniowy: 330.000 zł,
  2. na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 660.000 zł
Ubezpieczenie od rabunku mienia spółki gotówki w budynku systemu wjazdowego: 1) od rabunku w lokalu , 2) od rabunku podczas transportu,

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia spółki gotówki w budynku biurowym suma ubezpieczenia: 1) od kradzieży z włamaniem 2) od rabunku w lokalu, 3) od rabunku podczas transportu, 4) ryzyka dodatkowe–koszty naprawy zabezpieczeń kasy suma ubezpieczenia zł

Szczegółowe dane dotyczące sum ubezpieczenia oraz inne dane związane z tym ubezpieczeniem zostaną udostępnione zainteresowanym przez Głównego Księgowego Spółki,

Grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników i zleceniobiorców spółki( 130 osób) suma ubezpieczenia 10.000 zł z dla każdej osoby: - z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, - z tytułu śmierci

Spółka nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych oraz składania ofert przez brokerów i pośredników ubezpieczeniowych.

Okres ubezpieczenia dla wszystkich w/w ubezpieczeń : Od.01.05.2009 r. do 31.12.2009 r. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

  1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej;
  2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
  3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

Wnioski należy składać w sekretariacie spółki w Broniszach przy ulicy Poznańskiej 98 w terminie do 23 kwietnia 2009.

Dodatkowych informacji udziela Janusz Wysocki tel. 22 721 55 40.

 

 

UWAGA ZAŁĄCZNIKI

autor wpisu: administrator

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.