Loader 19cb1c8a677ce8c89b52d961d51305a179552ef0a7371da28851ade7885fd4a2

www.bronisze.com.pl

Zamówienia i przetargipowrót

Okablowanie do odczytu liczników.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach ogłasza przetarg otwarty na wykonanie w halach handlowych na terenie WR-SRH S.A. okablowania na potrzeby przewodowego systemu odczytu stanu liczników energii elektrycznej wraz z dokumentacja techniczną Oferta powinna zawierać: 1. Koszt wykonania przedsięwzięcia. 2. Warunki płatności. 3. Termin realizacji 4. Okres gwarancji. 5. Wzór umowy. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki z dopiskiem: „okablowanie do odczytu liczników” w terminie do 21 czerwca 2010 do godziny 14.00. Otwarcie ofert nastąpi 21 czerwca 2010 o godzinie 14.30. Wszelkie informacje o przetargu oraz uzgodnienia terminu wizji lokalnej można uzyskać pod numerem 022 721 55 31 WR-SRH SA zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Poniżej znajdują się szczegółowe warunki do przetargu 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie okablowania na potrzeby przewodowego systemu odczytu stanu liczników energii elektrycznej w hal ach magazynowo-kupieckich, oznaczonych symbolami: OW1, OW2, OW3, OW4, OW5, HK, WK, AS oraz MAG-ANT.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie okablowania na potrzeby przewodowego systemu odczytu stanu liczników energii elektrycznej w hal ach magazynowo-kupieckich, oznaczonych symbolami: OW1, OW2, OW3, OW4, OW5-ANT, HK, WK, AS oraz MAG.
1.2 Dostawa materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania opisywanego okablowania z zapewnieniem 5% zapasu awaryjnego.
1.3 Wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej i papierowej.

2. Wymagania wobec Wykonawcy:

2.1 Wykonawca powinien przedstawić potwierdzenie kwalifikacji do realizacji w/w zamówienia od producenta zaoferowanego rozwiązania (wymagane są certyfikaty dla instalatorów i projektantów).

3. Wymagania ogólne:

3.1 Materiały niezbędne do wykonania okablowania wraz z urządzeniami aktywnymi zapewni Wykonawca.
3.2 Wszystkie koszty związane z dostawami i wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca
3.3 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy dostaw materiałów i urządzeń związanych z przedmiotem zamówienia.
3.4 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram prac (rozpoczęcie, zakończenie, czas trwania, rodzaj wykonywanych prac, wykaz pracowników Wykonawcy do realizacji tych zadań).
3.5 Wykonanie przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie koordynował wyznaczony kierownik zapisany w Umowie. Do obowiązków kierownika będzie należało:
3.5.1 opracowanie i uzgodnienie harmonogramu wykonania przedmiotu zamówienia
3.5.2 prowadzenie wszelkich uzgodnień z Zamawiającym
3.5.3 przedstawienie listy pracowników wykonujących określone zadania w ramach zamówienia w poszczególnych halach
3.5.4 uzgodnienie harmonogramu dostaw i realizacji poszczególnych zadań
3.5.5 zarządzanie i nadzór nad jakością wykonania zamówienia

3.6 Wszelkie prace powodujące uciążliwość dla wynajmujących i pracowników Zamawiającego muszą być wykonywane w czasie uzgodnionym z osobami zainteresowanymi w celu zminimalizowania wpływu prac na organizację pracy Zamawiającego

3.7 Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia podczas wykonywania prac instalacyjnych w szczególności wszelkie urządzenia wrażliwe na pył i kurz.

3.8 Wymagane jest stałe utrzymanie porządku przez Wykonawcę w pomieszczeniach, w których prowadzone są prace oraz każdorazowa utylizacja odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac.

3.9 Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, normami, uregulowaniami i przepisami

 

4. Termin wykonania:

4.1 Realizacja całości przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją – 90 dni od daty podpisania umowy.

 

5. Gwarancja:

5.1 Na wykonane prace – 36 miesięcy
5.2 Na materiały i urządzenia zgodnie z gwarancją producenta

 

6. Dokumentacja:

6.1 przed opracowaniem projektów wykonawczych należy, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, sporządzić projekt roboczy zawierający schemat połączeń, rysunek tras kablowych z oznaczeniami istniejących raz nowych przekuć i przewiertów.
6.2 Dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona w dwóch egzemplarzach w postaci elektronicznej oraz trzech egzemplarzach w postaci papierowej o znormalizowanych formatach arkuszy.
6.3 Dokumentacja powykonawcza musi w sobie zawierać:
6.3.1 opis zastosowanego rozwiązania
6.3.2 zestawienia ilościowe użytych elementów pasywnych i aktywnych
6.3.3 określenie sposobu oznaczeń zastosowanych do opisu elementów systemu
6.3.4 opis i schematy punktów rozdzielczych
6.3.5 wyniki testów i pomiarów wg obowiązującej normy i standardu
6.3.6 dziennik administratora okablowania

 

7. Odbiory:

7.1 do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
7.1.1 dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami i poprawkami w trakcie realizacji umowy
7.1.2 protokoły zdawczo – odbiorcze dostarczonych materiałów i urządzeń
7.1.3 protokoły pomiarów
7.1.4 protokoły częściowych odbiorów o ile takie zostały sporządzone w trakcie realizacji zadania.

 

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

8.1 Wymagania techniczne, dotyczące wykonania przewodowego systemu odczytu danych z liczników energii elektrycznej
8.1.1 Informacje ogólne, urządzenia systemu odczytu - We wszystkich, halach przewiduje się wykonanie przewodowego systemu opomiarowania poboru energii przez Najemców, z transmisją danych do Centrum Informatycznego Inwestora, - W tym celu, przewidziana jest wymiana istniejących liczników energii na liczniki z modułem transmisji danych – wymiana nie wchodzi w zakres niniejszego zapytania, - Dane z liczników, w formacie RS485, będą transmitowane kablem 4-ro parowym do zestawu konwerterów RS485/RS232/Ethernet z zasilaczem 12V i dalej, łączami światłowodowymi, do Centrum Informatycznego, - Urządzenia zestawu odczytu danych dostarcza APATOR S.A. W skład zestawu wchodzą: - konwerter RS232/ Ethernet wymiary: szerokość 60mm, wysokość 47mm , grubość 30mm (element montowany do szyny DIN), - konwerter RS485/RS232 wymiary: szerokość 39mm, wysokość 38mm, grubość 16mm (element montowany do szyny), - - zasilacz 12V wymiary: szerokość 22,5mm, wysokość 90mm, grubość 100mm (element montowany do szyny), - przewody połączeniowe pomiędzy elementami zestawu - Orientacyjna szerokość kompletnego zestawu wraz zaciskami przyłączeniowymi – ok. 140mm - Zestaw konwerterów pozwala na odczyt danych z maksymalnie 30-tu liczników
8.1.2 Kabel transmisji danych, szafy dystrybucyjne – wymagane: - Kabel do transmisji danych z liczników (a także do zasilania modułów odczytu w licznikach): EIB BUS 2×2×0,8 - Dopuszcza się prowadzenie kabla “od licznika do licznika” (magistrala – jeden kabel wychodzący z konwertera i idący kolejno do maks. 30-tu liczników), - Maksymalna długość tak utworzonej magistrali (ściśle – odległość od konwertera do najodleglejszego licznika) nie może przekraczać 100m, - Podłączenia kabla pomiarowego do liczników realizować pośrednio, poprzez puszki instalacyjne lub oddzielne zaciski tak, by w przypadku serwisu czy demontażu liczników uniknąć przerwania magistrali (nie dopuszcza się łączenia bezpośrednio na zaciskach licznika !). Połączenie licznik – puszka (lub dod. zaciski) nie może jednak przekroczyć 0,5m. - Zaleca się następujące wykorzystanie żył kabla EIB BUS: - czarna – GND (zasilacz 12V: V- ; licznik: GND tylko licznik trójfazowy !), - czerwona – 12V (zasilacz 12V: V;licznik: V+ tylko licznik trójfazowy!), - biała – konwerter RS485: TRX+; licznik: A - żólty – konwerter RS485: TRX-; licznik : B - Kabel EIB BUS należy prowadzić w istniejących trasach kablowych (koryta metalowe podwieszane pod sufitem hal), uzupełnionych o końcowe odcinki do miejsca montażu liczników (ok. 4-5 mb rur PCV z uchwytami) oraz odcinki do szaf punktów dystrybucyjnych (drabinki kablowe) - W przypadku większej liczby kabli doprowadzonych do konwerterów należy przewidzieć umieszczenie puszki instalacyjnej, bądź dodatkowych terminali łączących wszystkie żyły kabla i konwerter RS 485 (zasada ta dotyczy także żył zasilających kabla EIB BUS). - Na potrzeby montażu zestawu (lub zestawów) konwerterów pomiarowych oraz w związku z planowanym wykonaniem sieci teleinformatycznej na potrzeby dostępu do internetu (patrz pkt. 2) przewiduje się zastosowanie wiszących szaf teleinformatycznych typu rack 19”, o wysokości 15…18U, w których docelowo zostałoby również zainstalowane wyposażenie związane z obsługa sieci lokalnej, - Należy zastosować dwuczęściowe (dzielone) szafy rack o stopniu szczelności IP54, wyposażone w wentylator z termostatem, listwę zasilającą oraz zamek z wkładką patentową. Dodatkowo, na potrzeby montażu konwerterów należy także wykorzystać szafę 42U, dostarczoną przez Inwestora do pomieszczenia teletechnicznego każdej z hal - Szafy należy wyposażyć w szynę DIN typu rack 19”, montowaną do tylnego zestawu profili 19”, - Łączna liczba szaf do zainstalowania: 32 kpl.
8.1.3. Łącza światłowodowe - Do każdej szafy należy doprowadzić łącze światłowodowe z pomieszczenia teletechnicznego hali (miejsca instalacji szafy 42U) w postaci kabla światłowodowego wielomodowego, 50/125, 8 włóknowego, w powłoce LSZH. Kable układać w istniejących trasach kablowych, - Kable światłowodowe terminować na panelach ze złączami typu SC duplex - W pomieszczeniu teletechnicznym każdej z hal, gdzie zbiegną się łącza światłowodowe z szaf konwerterów z hali, zaterminowane będzie również łącze światłowodu jednomodowego, biegnącego z Centrum Informatycznego Inwestora (doprowadzenie łącza – w zakresie Inwestora) - Szafy należy wyposażyć w komplet kabli krosowych światłowodowych w ilości i konfiguracji umożliwiającej podłączenie wszystkich urządzeń
8.1.4 Urządzenia aktywne: - Na potrzeby konwersji sygnału Ethernet z konwertera do medium światłowodowego należy zastosować mediakonwertery 10/100Base-TX/100Base-FX o parametrach jak niżej: - Zgodność ze standardami IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3u 100Base-FX - autonegocjacja prędkości na porcie TP, Auto-MDI/MDI-X, Full lub Half Duplex - zaimplementowany mechanizm Link Pass Through, - możliwość transmisji po mediach wielo- i jednomodowych, obsługa aplikacji Bi-Di WDM i CWDM - możliwość montażu jako stand alone, na szynie DIN lub w chassis 19” - Jako urządzenie aktywne węzła sieci światłowodowej, skupiającego transmisję z konwerterów (do zainstalowania w szafie pomieszczenia teletechnicznego), należy przewidzieć switch o minimalnych parametrach jak niżej: Dane podstawowe: - 16 portów RJ-45 10/100/1000, - 2 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE), - 1 port konsolowy DB-9, - autonegocjacja dupleksu i prędkości, - samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX), - obsługa ramek jumbo (do 9kB), - bufor: 2Mb, - tablica adresów MAC: 8kB, - możliwość zarządzania wpisami w tablicy MAC (forwarding database), - zarządzanie przez przeglądarkę WWW (z określonego VLAN-u), - zarządzenie przez telnet, - adres IP przełącznika: statyczny lub pobrany z serwera DHCP (z określonego VLAN-u), - chłodzenie: pasywne, - wymiary: 430 × 44.5 × 350 mm, Konfiguracja / zarządzanie portami: - zarządzanie portami (fizycznymi oraz zagregowanymi): o opis portu, o włączanie / wyłączanie portu, o ponowne podniesienie zawieszonego portu, o prędkość (10/100/1000) / dupleks (half/full), o auto-negocjacja prędkości / dupleksu, o flow control, o back pressure (zapobiega przeciążaniu portów pracujących w pół-dupleksie), o port prosty / skrosowany, o storm control, o PVE (Private VLAN Edge) – port skonfigurowany jako PVE ignoruje wpisy w tablicy MAC i przesyła cały ruch do wskazanego interfejsu (fizycznego portu lub zagregowanego linku) określonego jako uplink. Ruch z interfejsu uplink przesyłany jest na wszystkie pozostałe interfejsy. - możliwość zdefiniowania do 256 VLANów typu: o dynamiczny – poprzez GVRP, o statyczny – zdefiniowany przez użytkownika, o domyślny (VLAN numer 1). - tryby przyporządkowania portu do VLAN-u (VLAN mode): o General – akceptuje tylko ramki tagowane (Admit Tag Only) lub wszystkie (Admit All), o Access, o Trunk (trunk 802.1Q), - agregacja portów – możliwość zdefiniowania do 8 grup LAG (Link Aggregation Group), - obsługa LACP (Link Aggregation Control Protocol): o globalny priorytet LACP, o priorytet LACP per fizyczny port przełącznika, o LACP timeout (short / long), - QoS (Quality of Service): o ustawienia domyślnej wartości Cost of Service (0-7) dla interfejsów fizycznych i zagregowanych linków, o przyporządkowywanie wag WRR (Weighted Round Robin) / CoS (Class of Service) dla 4 kolejek na każdym porcie przełącznika, - port mirroring – przekierowywanie ruchu z fizycznego portu na inny port (tylko ruch wchodzący, tylko wychodzący, ruch w obie strony), Bezpieczeństwo: - uwierzytelnianie użytkowników za pomocą protokołu 802.1x (per port): o Radius, None – najpierw autentykacja w serwerze RADIUS, jeśli przełącznik nie może się skontaktować z serwerem – bez uwierzytelniania, o Radius – za pomocą serwera RADIUS, o None – bez uwierzytalniania, - Storm Control – możliwość ograniczenia rozsyłania ramek broadcast / multicast, - ACL (Access Lists) do interfejsu zarządzania przełącznikiem: o priorytet listy, o protokół zarządzania (obie / WWW / telnet), o VLAN źródłowy, o źródłowy adres IP, o podjęta akcja (permit / deny), Pozostałe: - obsługa SNTP – Simple Networking Time Protocol, - statystyki: o interfejsów fizycznych i grup zagregowanych portów, o RMON, o EAP, o logowanie zdarzeń, - upload / download konfiguracji oraz firmware poprzez TFTP, - upload firmware przez WWW, - test okablowania miedzianego z poziomu przełącznika - Switch należy wyposażyć w moduł miniGBIC z transceiverem typu 1000BaseLX, zapewniającym podłączenie światłowodu SM doprowadzonego do hali - Podłączenie światłowodów do w/w switcha węzłowego, zrealizować na drodze konwersji mediów, za pomocą wspomnianych mediakonwerterów 10/100BaseTX / 100BaseFX, montowanych w zarządzanym chassis 19” 2U. Poniżej dane chassis 19”: - budowa modularna, - możliwość instalacji do 16 mediakonwerterów, - zarządzanie za pomocą konsoli (out-of-band), terminala in-band Telnet, przeglądarki Web, SNMP - możliwość upgrade’u software’u za po mocą TFTP - redundancja zasilania - wysokość 2U
8.1.5 Systemy podtrzymania napięcia „UPS” - Przewiduje się zastosowanie w każdej z hal pojedynczego UPS dla podtrzymania zasilania urządzeń systemu opomiarowania oraz transmisji danych, zainstalowanych w szafie pomieszczenia teletechnicznego oraz szafach wiszących, - UPS należy zamontować w szafie 42U w pom. teletechnicznym, W związku z powyższym, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania szaf wiszących; przewody prowadzić należy w oparciu o istniejące trasy kablowe. - Należy zastosować zasilacze UPS o minimalnych parametrach jak niżej: - Zasilacz do zabudowy w szafie rack 19” - Moc nie mniej niż 1000VA/670W, odpowiednia dla zapewnienia wymaganego czasu podtrzymania urządzeń - Topologia pracy: Line-interactive - Znamionowe napięcie wyjściowe lub wejściowe: 230Vac, możliwe skonfigurowanie przez użytkownika na 220 lub 240Vac - Znamionowa częstotliwość wyjściowa: 50Hz - Gniazda wyjściowe: nie mniej niż 4 IEC320 10A - Tolerancja napięcia wejściowego 160-280V (zmienny zakres 151-302V) - Wyposażony w ochronę przeciwprzepięciowa i filtry EMi i RFI - Akumulatory wbudowane gwarantujące czas podtrzymania nie krótszy niż 9min dla pełnego obciążenia - Możliwość wymiany akumulatorów w trakcie pracy - Komunikacja poprzez RS232, USB i interfejs sieciowy RJ45 10/100 Base-T - Oprogramowanie bezlicencyjne do zamykania systemów operacyjnych takich jak: Windows Serwer 2003 i 2008, Windows Vista, 2000, 7, XP pro, Linux, IBM AIX, Netware, HP-UX, Solaris, VMware - Karta zarządzająca WEB/SNMP - Obsługiwane protokoły: Telnet, HTTP/HTTPS, SMTP, SNMP v1, SNMP v3, TCP/IP - Możliwość zdalnego diagnozowania i sterowania UPSem - Wskaźniki stanu pracy: stopień obciążenia i naładowania akumulatorów, praca z baterii, przeciążenie, awaria - Wymiary: 483mm (19”) x 89mm (2U) x 457mm

autor wpisu: administrator

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.