Loader

www.bronisze.com.pl

Aktualności

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

 Rada Nadzorcza Spółki
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

z siedzibą w Broniszach

ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Członka Zarządu Spółki

 

Pisemne zgłoszenie kandydatów należy składać osobiście w terminie do dnia 10 maja 2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Spółki: Bronisze, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w godzinach od 9:00 do 15:00 lub przesłać za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A., Bronisze, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. – NIE OTWIERAĆ”.

O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydowała będzie data i godzina doręczenia przesyłki.

 

Kandydatem może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a)      posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

  1. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  2. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. spełnia inne niż wymienione w lit. a) - c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  4. korzysta z pełni praw publicznych,

f)       posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata - posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek - w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 5. oświadczenia zawierające w swej treści: oświadczam, że:
  1. posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. spełniam inne niż wymienione w lit. a) - c) powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych (kandydat wypełnia to oświadczenie jeśli jego dotyczy),
  5. korzystam z pełni praw publicznych,
  6. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
  7. nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  8. nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  9.  
  1.  
  1.  
      

   nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,
  3. złożyłem/am Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenie lustracyjne lub złożyłem/am Ministrowi Aktywów Państwowych  informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Każde z oświadczeń wymienionych powyżej powinno zostać podpisane odrębnie przez kandydata.

 1. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy),
 2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
 3. Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. jest zobowiązany do złożenia Ministrowi Aktywów Państwowych, oświadczenia lustracyjnego na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2017 poz. 2186 z późn.zm.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału
w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty w szczególności potwierdzające jego dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi najpóźniej w dniu 13 maja 2022 r.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowani o dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki, począwszy od dnia 16 maja 2022 r.

 

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,
 • zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasady wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu w Spółce,
 • znajomość branży rolno-spożywczej,
 • znajomość zasad funkcjonowania Rynków Hurtowych,
 • znajomość polityki Unii Europejskiej w zakresie gospodarki żywnościowej.

 

Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w związku z wyborem kandydata do składu Zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas Członkiem Zarządu, Rada Nadzorcza dokonuje oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.  

 

Kandydatom udostępnia się informacje o Spółce: Statut Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. Dokumenty te kandydaci mogą uzyskać na stronie internetowej Spółki: www.bronisze.com.pl (BIP) oraz w siedzibie spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 (Sekretariat) począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 16 maja 2022 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

 

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.

 

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną powiadomieni o wynikach postępowania kwalifikacyjnego listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczyna się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym postępowaniem kwalifikacyjnym:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki (dalej: „Administrator”),
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych można uzyskać wysyłając e-mail na adres: inspektor@bronisze.com.pl,
 3. Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi: 
 1. wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 1. Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, akcjonariusze Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 2. Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:

a)  niezbędny do wywiązania się przez Spółkę Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,

b) niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6)  Kandydat posiada prawo do żądania od Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym akcjonariuszom Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

7)  Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8)  Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym,

9)    W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz),

10) Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

autor wpisu:M. K.

Pliki do pobrania

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.