Loader

www.bronisze.com.pl

Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

 

Zawiadomienie

Zarząd Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach zawiadamia o zwołaniu w trybie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 na dzień 01 czerwca 2022 roku na godzinę 1200 Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 (antresola Hali Kwiatowej).

 

Porządek obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A. (WR-SRH S.A.)

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2021 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku  przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WR-SRH S.A. z działalności za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2021 rok,
 2. sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2021 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku WR-SRH S.A. za 2021 rok.
 2. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 4. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 5. Zamknięcie.

 

Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 830 do 1430 (pokój 21, II piętro).

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

 • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2021 rok;
 • sprawozdanie finansowe Spółki WR-SRH S.A. za 2021 rok;
 • sprawozdania Rady Nadzorczej WR-SRH S.A. z działalności za 2021 rok;
 • Zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarzadzaniem;
 • Zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk w Spółce WR-SRH S.A. za rok 2021;

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 830 do 1430 na piętnaście dni przed jego odbyciem (pokój 21, II piętro).

Rejestracja oraz otrzymywanie kart do głosowania odbędzie się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WR-SRH S.A., bezpośrednio przed Salą obrad w godzinach od  1130.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a Pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.

 

Zarząd Spółki

autor wpisu:M. K.

Pliki do pobrania

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.