Loader

www.bronisze.com.pl

Bezpieczeństwo żywności

Informacje dot. bezpieczeństwa żywności - obowiązkowe znakowanie towarów.

 

Znakowanie świeżych owoców i warzyw

Na każdym opakowaniu powinno znajdować się wymagane oznakowanie, zgrupowane na tej samej stronie opakowania, naniesione w sposób czytelny i trwały oraz widoczne z zewnątrz. Oznakowanie może być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu lub na etykiecie, która stanowi integralną część opakowania.

Znakowanie świeżych owoców i warzyw objętych szczegółowymi normami handlowymi

Wymagane informacje:

 • nazwa i adres podmiotu pakującego lub wysyłającego,
 • nazwa produktu, jeżeli zawartość opakowania nie jest widoczna z zewnątrz,
 • pełna nazwa państwa pochodzenia lub nazwa potoczna,
 • klasa jakości.

W zależności od specyfiki danego gatunku owocu lub warzywa i wymagań normy szczegółowej, informacje na opakowaniu powinny zawierać dodatkowo:

 • nazwę odmiany lub typu handlowego,
 • wielkość,
 • liczbę sztuk,
 • masę netto i inne.

Opakowania nie muszą zawierać szczegółowych informacji wymienionych powyżej, jeśli zawierają wyłącznie opakowania detaliczne wyraźnie widoczne z zewnątrz i wskazujące te informacje. Opakowania te nie mogą zawierać żadnych oznaczeń, które mogłyby wprowadzać w błąd. Jeśli opakowania znajdują się na paletach, szczegółowe informacje powinny być podane na etykietach umieszczonych w widocznym miejscu, co najmniej z dwóch stron palety.

Informacje na fakturach i dokumentach towarzyszących w przypadku produktów objętych wymaganiami szczegółowych norm handlowych

Aby zapewnić prawidłowe i skuteczne przeprowadzanie kontroli, faktury i dokumenty towarzyszące, z wyjątkiem rachunków przeznaczonych dla konsumentów, powinny zawierać określone podstawowe informacje zawarte w normach handlowych.

Faktury i dokumenty towarzyszące dla owoców i warzyw objętych wymaganiami szczegółowych norm handlowych wskazują:

 • nazwę produktu,
 • państwo pochodzenia,
 • klasę, odmianę lub typ handlowy, w zależności od wymagań szczegółowej normy lub informację, że produkt jest przeznaczony do przetworzenia np. określenie „przeznaczone do przetworzenia”.

Znakowanie świeżych owoców i warzyw objętych ogólną normą handlową

Wymagane informacje:

 • nazwa i adres podmiotu pakującego lub wysyłającego,
 • pełna nazwa państwa pochodzenia lub nazwa potoczna,
 • nazwa, pod którą produkt jest wprowadzany do obrotu.

W przypadku produktów pochodzących z państw członkowskich informacja o kraju pochodzenia, przedstawiana bezpośrednio konsumentom, musi być podana w języku kraju pochodzenia lub w innym języku zrozumiałym dla konsumentów kraju przeznaczenia.

W przypadku produktów pochodzących z krajów trzecich informacja ta musi być podana w języku zrozumiałym dla konsumentów kraju przeznaczenia.

Informacje na fakturach i dokumentach towarzyszących w przypadku produktów objętych wymaganiami ogólnej normy handlowej

Faktury i dokumenty towarzyszące, z wyjątkiem rachunków przeznaczonych dla konsumentów, w przypadku owoców i warzyw objętych wymaganiami ogólnej normy handlowej, wskazują:

 • nazwę produktu,
 • państwo pochodzenia,
 • informację, że produkt jest przeznaczony do przetworzenia np. określenie „przeznaczone do przetworzenia”.

Znakowanie świeżych owoców i warzyw na etapie sprzedaży detalicznej

Na etapie sprzedaży detalicznej owoców i warzyw opakowanych, wymagane w normach szczegółowe dane na temat produktu, powinny być czytelne i umieszczone w widocznym dla konsumenta miejscu.

Produkty mogą być wystawiane na sprzedaż pod warunkiem, że detalista umieści w widocznym miejscu w pobliżu produktu, czytelne informacje na temat produktu. 

Informacje nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd i powinny zawierać następujące dane.

W przypadku owoców i warzyw objętych ogólną normą handlową: państwo pochodzenia.

W przypadku owoców i warzyw objętych szczegółowymi normami handlowymi:

 • państwo pochodzenia,
 • klasę produktu,
 • nazwę odmiany lub typu handlowego (w zależności od wymagań szczegółowej normy).

Na produktach paczkowanych, oprócz informacji przewidzianych w normach, należy podać również masę netto. Wymaganie podawania masy netto nie dotyczy owoców i warzyw sprzedawanych na sztuki. Jeżeli ilość sztuk jest widoczna i łatwo może być policzona z zewnątrz opakowania, informacja o ich liczbie nie musi być podawana. W przypadku gdy łatwe policzenie nie jest możliwe, na etykiecie należy podać liczbę sztuk.

Znakowanie opakowań detalicznych zawierających mieszanki owoców i warzyw

Dopuszcza się do sprzedaży opakowania detaliczne z mieszankami różnych gatunków świeżych owoców i warzyw o masie netto do 5 kg.

Muszą być spełnione następujące warunki:

 • mieszanka powinna zawierać produkty jednakowej jakości,
 • każdy z produktów w mieszance musi spełniać wymogi odpowiedniej szczegółowej lub ogólnej normy handlowej,
 • rodzaj mieszanki nie może wprowadzać konsumenta w błąd,
 • opakowanie zawierające mieszanki różnych gatunków owoców i warzyw musi być właściwie oznakowane, zgodnie z wyżej opisanymi zasadami znakowania opakowań detalicznych.

Pełną nazwę państwa pochodzenia, w zależności od pochodzenia produktów w mieszance owoców i warzyw można zastąpić następującymi określeniami:

 • „mieszanka owoców i warzyw wyprodukowanych w UE” - jeżeli owoce i warzywa wchodzące w skład mieszanki pochodzą z więcej niż jednego państwa członkowskiego,
 • „mieszanka owoców i warzyw wyprodukowanych poza UE” – jeżeli owoce i warzywa wchodzące w skład mieszanki pochodzą z więcej niż jednego kraju trzeciego,
 • „mieszanka owoców i warzyw wyprodukowanych w i poza UE” – jeżeli owoce i warzywa wchodzące w skład mieszanki pochodzą z krajów trzecich oraz innych krajów UE.

Jednak w przypadku mieszanek zawierających różne odmiany lub typy handlowe tego samego gatunku, należy zastosować wymagania dotyczące znakowania określone w szczegółowych normach handlowych dla wybranych gatunków.

Przykładowo, dla mieszanek papryki słodkiej wymagane jest umieszczenie nazwy każdego państwa pochodzenia przy nazwie danej barwy lub typu handlowego.

autor wpisu: administrator

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.