Loader 19cb1c8a677ce8c89b52d961d51305a179552ef0a7371da28851ade7885fd4a2

www.bronisze.com.pl

Przetargipowrót

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego

 

Organizator Konkursu

 

Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy SA

Bronisze ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na wybór brokera ubezpieczeniowego

dla Warszawskiego Rolno Spożywczego Rynku Hurtowego SA w  Broniszach ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki  w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia komunikacyjne 

zgodnie z ustawą z dnia o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawą  o pośrednictwie ubezpieczeniowym

 

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.

2. Ofertę należy złożyć w Warszawskim Rolno Spożywczym Rynku Hurtowym SA w Broniszach ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki budynek administracyjny - recepcja w terminie do dnia 18.11.2019. do godziny 10:00, lub przesłać na adres:

Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy SA

 Bronisze ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

- w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na Brokera – oferta nie otwierać do dnia 18.11.2019 do godz. 10.00”.

3. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu zawarte są w „Regulaminie Konkursu”.

4. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Organizatora konkursu pod adresem www.bronisze.com.pl

5. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

6. Zakres i tryb pracy Komisji konkursowej określa „Regulamin Konkursu”.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie, jednak nie po rozstrzygnięciu Konkursu, i po zawiadomieniu wykonawcy, który uzyskał najwyższą ilość punktów.

8. Upoważniony do kontaktów: Przewodniczący komisji konkursowej. 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

1. Regulamin Konkursu

2. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu - wzór Formularza Ofertowego.

3. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu - wzór Tabeli do wypełnienia przez Oferenta

Pliki do pobrania

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.