Loader 19cb1c8a677ce8c89b52d961d51305a179552ef0a7371da28851ade7885fd4a2

www.bronisze.com.pl

Przetargipowrót

Przetarg nieograniczony na wykonanie „Przebudowy z częściową zmianą sposobu użytkowania hali AS (Artykułów spożywczych) na terenie Rynku Hurtowego Bronisze.

Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy SA Bronisze

Ogłasza

Przetarg nieograniczony na wykonanie

„Przebudowy z częściową zmianą sposobu użytkowania hali AS (Artykułów spożywczych) znajdującej się na ternie WR-SRH S.A. wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej”

Opis Przedmiotu Zamówienia:

                Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę z częściową zmianą sposobu użytkowania hali Artykułów Spożywczych oraz przebudowę towarzyszącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej. Zamówienie obejmuje nowy układ funkcjonalny, wykonanie instalacji, wymianę posadzki, oraz inne elementy zgodnie z projektem budowlanym.

                Szczegółowe warunki na stronie internetowej : www.bronisze.com.pl/pl/o-bip

                Obowiązkowa wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 22 721 55 33 lub 609 675 757.

                Oczekujemy na pisemne oferty do 10/09/2019 r. do godziny 1200.  Oferty prosimy złożyć w sekretariacie spółki w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z napisem „Przebudowa hali AS”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na przebudowę hali AS

 1. Przedmiot zamówienia

Kompleksowe wykonanie przebudowy hali o powierzchni zabudowy ok. 12 076 m2 oraz powierzchni netto modernizowanej części 7266,18m2 zgodnie z projektem przebudowy „Hali Artykułów Spożywczych AS” znajdującej się na terenie Warszawskiego Rolno - Spożywczego Rynku Hurtowego w miejscowości Bronisze przy ul. Poznańskiej 98, gm. Ożarów Mazowiecki”. Zamówienie obejmuje wykonanie nowej zabudowy wewnętrznej, nowych instalacji elektrycznej, wod-kan., C.O., wentylacji mechanicznej, teletechnicznych i oddymiania oraz wykonanie nowych ramp najazdowych.

 1. Wymagania Zamawiającego:
  1. Złożenie oferty obejmującej kompleksową realizacje budowy.
  2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek
  3. Płatności miesięczne na podstawie rzeczywistego zaawansowania robót.
  4. Przedstawienie polis ubezpieczeniowych zgodnie z załącznikiem „Ubezpieczenie”  
  5. Przy zawieraniu umowy przedstawienie gwarancji należytego wykonania umowy wartości min 5% wartości oferty
  6. Kwota zatrzymana z poszczególnych faktur w wysokości 5% brutto kontraktu. Zwrot 2,5%  wartości brutto kontraktu po zakończeniu budowy oraz 2,5% wartości brutto kontraktu po upływie okresu obowiązywania gwarancji.
  7. Kary umowne w wysokości
   • 10 % za odstąpienie od kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
   • 0,1 % za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót 
   • 0,2 % za każdy dzień opóźnienia przy usuwaniu usterek
  8. Oczekiwany okres gwarancji min. 36 miesięcy.
  9. Termin związania ofertą 90 dni.
  10. Obowiązkowa wizja lokalna do 02 września 2019
 1. Prosimy o określenie w ofercie:
  1. Ceny wykonania pełnego zakresu robót.
  2. Podanie szczegółowego kosztorysu oraz zakresu robót obejmujący cały zakres zamówienia
  3. Podanie czasu realizacji budowy.
  4. Prosimy również o zamieszczenie harmonogramu realizacyjnego definiującego, w tygodniach od podpisania umowy, terminy zakończenia poszczególnych etapów prac.
  5. Prosimy o załączenie referencji z wcześniej wykonanych prac zgodnych z przedmiotem zamówienia z możliwością potwierdzenia jakości robót. Przedstawione dokumenty będą służyły do potwierdzenia doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania jak i prezentacji firmy.
  6. Podanie okresu gwarancji nie mniej niż 36 miesięcy.
  7. Powyższe informacje i załączone dokumenty będą stanowiły podstawę oceny oferty.
  8. Referencji, i przykładów podobnych inwestycji zrealizowanych przez firmę
  9. Wzoru umowy
 1. Informacje dodatkowe
  1. Odpowiedzi na pytania będą podawane na stronie www.bronisze.com.pl/bip bez podawania źródła.
  2. Termin na składanie pytań do 02 września 2019. Pytania zadane po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.
  3. Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.
  4. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 721 55 33 lub 609 675 757.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - PROJEKT BUDOWLANY HALI HANDLOWO-LOGISTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ - do ODBIORU W SIEDZIBIE SPÓŁKI WR-SRH S.A. w Broniszach ul.Poznańska 98; 05-850 Ożarów Maz.

Oczekujemy na pisemne oferty do dnia 10 września 2019r. do godziny 1200. Oferty prosimy złożyć w sekretariacie spółki przy ul. Poznańskiej 98 Bronisze 05-850 Ożarów Mazowiecki, w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z napisem „Przebudowa Hali AS”. Otwarcie ofert jest niejawne. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi oferentami. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia przetargu bez wyboru wykonawcy i bez podawania przyczyn.

 

Poniżej link do pobrania całej dokumentacji:

https://wetransfer.com/downloads/df120beec3582bfa11e4f43d473226e420190530120758/5f5c7b9d90fdee8042c49e2f9d20898320190530120759/9ace16

/uploads/ckeditor/attachments/475/Przetarg_AS.rar

Pliki do pobrania

Rejestr zmian

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.